İLK VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİ VE YÖNETİCİLERİNİN OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2021-26
Number of pages: 161-181
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sonu olmayan bir öğrenme döngüsü olarak adlandırabileceğimiz eğitimin önemli unsurlarından birisi olan öğretmenler için, mesleki gelişim çalışmaları kuşkusuz çok önemlidir. Bu anlamda okul temelli mesleki gelişim modeli, mesleki gelişim çalışmaları için alternatif bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı ilk ve ortaokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerinin OTMG bakış açılarını tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme türlerinden olan maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Çalışma grubu farklı okul türlerinden 18 yönetici ve öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yönetici ve öğretmenlerin okul temelli mesleki gelişimi, okul çalışanlarının iş birliği halinde yaptıkları ve okulda görev yapan herkesin mesleki gelişimin içinde olduğu mesleki çalışmalar olarak gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca OTMG çalışmalarının en önemli katkılarından birisinin öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre eğitimler düzenlenmesi olduğu tespit edilmiştir. Yapılacak mesleki çalışmaların, bölgenin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi önerilebilir.

Keywords

Abstract

Professional development studies are undoubtedly very important for teachers, who are one of the important elements of education, which we can call an endless learning cycle. In this sense, school-based professional development model emerges as an alternative model for professional development studies. The aim of this study is to determine the School-based professional development (SBPD) perspectives of administrators and teachers working in primary and secondary schools. In this study, phenomenological research design was used as qualitative research design method. Maximum variation sampling was used in the study as purposive sampling type. Study group consists of 18 administrator and teacher from different school types. Semi-structured interview form was used as data collection instrument. Content analysis was used as data analysis. According to the results of the research, it was concluded that the school-based professional development of the administrators and teachers was seen as the professional studies that the school staff did in cooperation with the professional development of everyone working in the school. In addition, it has been determined that one of the most important contributions of SBPD activities is the organization of trainings according to the needs of teachers. It may be suggested that the professional studies to be conducted should be arranged according to the needs of the region and teachers.

Keywords