AN EVALUATION OF EDUCATIONAL INFORMATION NETWORK (EBA) VIA EDUCATIONAL CRITICISM MODEL

Author:

Number of pages: 37-51
Year-Number: 2021-27

Abstract

Bu araştırmada Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) Eğitsel Eleştiri modeli ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu; elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, derslerinde EBA platformunu kullanan farklı disiplinlerden yedi öğretmen ile görüşülerek elde edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; hem EBA içeriğinden hem de dijital altyapıdan kaynaklanan ve uygulamada görülen sorunlar EBA platformunun etkinliğini olumsuz etkilemektedir. EBA derslerinde bu tür sorunlar yaşanmasına rağmen, teknik altyapı düzenlemeleri ve içerik güncellemeleri EBA platformunu uygulanabilir, kullanılabilir ve etkili hale getirecektir. EBA platformunda yapılacak değerlendirme çalışmaları ile daha etkili bir eğitim platformuna dönüştürülebilir.

Keywords

Abstract

It was aimed to evaluate Educational Information Network (EBA) via Educational Criticism model in this research. A case study, one of the qualitative research designs, was used in the study. The study group was selected using a purposeful sampling method. A semi-structured interview form was used as a data collection tool; in the analysis of the data obtained, the content analysis method was used. The research findings were obtained by interviewing seven teachers from different disciplines who use the EBA platform in their courses. According to the findings of the study; both the problems arising from EBA content and digital infrastructure and the problems seen in the implementation negatively affect the effectiveness of the EBA platform. Although such problems occur in EBA courses, technical infrastructure arrangements and content updates will make the EBA platform applicable, usable and effective. It could be transformed into a more effective instruction platform through evaluation studies on the EBA platform.

Keywords