AN EVALUATION OF EDUCATIONAL INFORMATION NETWORK (EBA) VIA EDUCATIONAL CRITICISM MODEL

Author :  

Year-Number: 2021-27
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-20 18:21:14.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 37-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) Eğitsel Eleştiri modeli ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu; elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, derslerinde EBA platformunu kullanan farklı disiplinlerden yedi öğretmen ile görüşülerek elde edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; hem EBA içeriğinden hem de dijital altyapıdan kaynaklanan ve uygulamada görülen sorunlar EBA platformunun etkinliğini olumsuz etkilemektedir. EBA derslerinde bu tür sorunlar yaşanmasına rağmen, teknik altyapı düzenlemeleri ve içerik güncellemeleri EBA platformunu uygulanabilir, kullanılabilir ve etkili hale getirecektir. EBA platformunda yapılacak değerlendirme çalışmaları ile daha etkili bir eğitim platformuna dönüştürülebilir.

Keywords

Abstract

It was aimed to evaluate Educational Information Network (EBA) via Educational Criticism model in this research. A case study, one of the qualitative research designs, was used in the study. The study group was selected using a purposeful sampling method. A semi-structured interview form was used as a data collection tool; in the analysis of the data obtained, the content analysis method was used. The research findings were obtained by interviewing seven teachers from different disciplines who use the EBA platform in their courses. According to the findings of the study; both the problems arising from EBA content and digital infrastructure and the problems seen in the implementation negatively affect the effectiveness of the EBA platform. Although such problems occur in EBA courses, technical infrastructure arrangements and content updates will make the EBA platform applicable, usable and effective. It could be transformed into a more effective instruction platform through evaluation studies on the EBA platform.

Keywords


 • Aktay, S. ve Keskin, T. (2016). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi. Eğitim Kuram ve Uygula- ma Araştırmaları Dergisi, 2(3),27-44.

 • Alabay, A. (2015). Ortaöğretim Öğretmenlerinin ve Öğrencilerinin EBA (Eğitim Bilişim Ağı) Kullanımına İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma(Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: T.C.İstanbul Aydın Ünivesritesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Alabay, A. ve Taşdelen, V. (2017). Ortaöğretim Öğretmenlerinin ve Öğrencilerinin EBA (Eğitimde Bilişim Ağı) Kullanımına Ilişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. ÖZEL SAYI-2017, 27-29.

 • Altın, H. M., ve Kalelioğlu, F. (2015). Fatih Projesi ile İlgili Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri. Başkent University Journal of Education, 2(1), 89-105.

 • Balcı, A. (2006). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler (6. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Banoğlu, K., Madenoğlu, C., Uysal, Ş., ve Dede, A. (2014). FATİH Projesine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 39-58.

 • Batdal Karaduman, G., Akşak Ertaş, Z., ve Duran Baytar, S. (2021). Uzaktan Eğitim Yolu ile Gerçekleştirilen Matematik Derslerine İlişkin Öğretmen Deneyimlerinin İncelenmesi. International Primary Education Research Journal, 5(1), 1-17

 • Baykal, A. (2015). Eğitim Bilişim Ağı (EBA). Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi (s. 17-21). Ankara: MEB.

 • Büyüköztürk, Ş. vd. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

 • Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th ed. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.

 • EBA (t.y.). EBA. http://www.eba.gov.tr/ adresinden 08.05.2020 tarihinde erişilmiştir.

 • Eisner, E.W. (1985). The Educational Imagination: on The Design and Evaluation of School Programs. Macmillan Publishing: New York.

 • Eisner, E.W. (1998). The Enlightened Eye: Qualitative Inquiry and The Enhancement of Educational Practice. Prentice Hall: Ohio.

 • Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme. 3. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara

 • Erkoca, M. C. (2021). Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrenci İlgisi Bir Çalışma. Açıköğretim Uygula- maları ve Araştırmaları Dergisi, 7(1), 148-163

 • Fatih Projesi. (t.y.). Fatih Projesi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/index.html#about adresinden 8 Mayıs 2020 tarihinde erişilmiştir.

 • Gülbahar, Y. ve Alper, A. (2009). Öğretim Teknolojileri Alanında Yapılan Araştırmalar Konu- sunda Bir Içerik Analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 93111.

 • Kayahan, S. ve Özduran, K. (2016). İngilizce Dersinde Uygulanan EBA Market Mobil Yazılım- larına İlişkin Öğrenci Görüşleri. İzmir: Ege Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü.

 • Karabulut, B. (2015). Bilgi Toplumu Çağinda Dijital Yerliler, Göçmenler ve Melezler. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 11-23.

 • Kavuk, E. ve Demirtaş, H. (2021). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Öğretmenlerin Uzaktan Eği- timde Yaşadığı Zorluklar. E-International Journal of Pedandragogy(e-ijpa),1(1), 55-73.

 • Köse, E. (2011). 2005 Ilköğretim Matematik Programının Eğitsel Eleştiri Modeline Göre Değer- lendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 1-11.

 • Kumral, O. (2010). Eğitsel Eleştiri Modeli ile Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretim Pro- gramının Değerlendirilmesi - Bir Durum Çalışması. Doktora Tezi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

 • Kumral, O. ve Saracaloğlu, A. S. (2011). Eğitsel Eleştiri Modeliyle Sınıf Öğretmenliği Meslek Bilgisi Dersleri Programının Değerlendirilmesi. E-Journal of New World Sciences Academy.6(1), 106-114.

 • Naidu, S. (2006). E-Learning: A Guidebook of Principles, Procedures and Practices. (2nd Revised Edi- tion). New Delhi, India: Commonwealth Educational Media enter for Asia (CEMCA), and the Commonwealth of Learning.

 • Öçal, M. F. ve Şimşek, M. (2017). Matematik Öğretmen Adaylarının FATİH Projesi ve Matemat- ik Eğitiminde Teknoloji Kullanımına Yönelik Görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 8(1), 91-121.

 • Pala, F, Arslan, H. ve Özdinç, F. (2017). Eğitim Bilişim Ağı Web Sitesinin Otantik Görevler ve Göz Izleme Ile Kullanılabilirliğinin Incelenmesi. İhlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 24-38.

 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B. ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822.

 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri (M. Bütün ve S. B. Demir, çev.). Ankara: Pegem Akademi.

 • Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5), 1−6 Quarterly, 19, 561–570.

 • Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M. ve Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayın- lanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 430 453

 • Tutar, M. (2015). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Sitesine Yönelik Olarak Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Yüksek Lisan Tezi). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.

 • Tüysüz, C. ve Çümen, V. (2016). Eba Ders Web Sitesine İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 278-296.

 • Vural, R. A. ve Ceylan, V. K. (2016). Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanım Kursunun Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü.

 • Schlosser, L. and Simonson, M. (2006). Distance education: Definition and Glossary of Terms, (2nd Ed). Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing.

 • Yerli, M. S. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Uygulamasının Öğren- cilerin Akademik Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics