FİZİKSEL SABİTLERİN ÖĞRETİMİNİN TARTIŞILMASI

Author:

Number of pages: 378-385
Year-Number: 2021-27

Abstract

Çalışmanın amacı, Planck sabiti, ışığın boşlukta sürati ve elektron yükü gibi fiziksel sabitlerin öğretimini tartışmaktır. Çalışma, bir doküman incelemesidir. Bu nitel çalışmanın verileri, Planck sabiti (h), ışığın boşlukta sürati (c), elektron yükü (e) ve onların dâhil oldukları konular hakkında yayınlanmış bilimsel makaleler ve kitaplar gibi dokümanların incelenmesiyle sağlanmıştır. Bir fiziksel sabit, yer aldığı veya geçtiği ilgili konunun temel bir özelliği gibi düşünülmeli, öğretimi sürecinde önemi ve işlevi kavramsal olarak açıklanmalıdır. Fizik kitaplarında değeri üslü olarak verilen sabitlerin, konunun öğretimi esnasında en az bir kez ondalık sayı olarak veya günlük hayatta kullanılan haline uygun yazılması, öğrenciler üzerinde olumlu ve kalıcı etkiler bırakabilir. İncelenen dokümanlardan sağlanan bulgular, fizik derslerinde yapılan uygulama ve gözlemler, görülen örnekler, kazanılan deneyimler ve oluşan sezgiler doğrultusunda fiziksel sabitlerin öğretimleri sürecinde kolay ve doğru anlaşılmalarının bazı koşulların sağlanmasıyla mümkün olabileceği iddia edilmiştir. Ortaya konulan koşulların, aynı zamanda bu çalışmanın önerileri olduğu belirtilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to discuss the teaching of physical constants such as Planck's constant, speed of light in vacuum, and electron charge. The study is a document review. The data of this qualitative study were obtained by examining documents such as Planck's constant (h), speed of light in space (c), electron charge (e) and published scientific articles and books on their subjects. A physical constant should be considered as a basic feature of the subject in which it is or is involved, and its importance and function in the teaching process should be explained conceptually. Writing the constants, whose values are given exponentially in physics textbooks, as a decimal at least once during the teaching of the subject or in accordance with the daily life can have positive and lasting effects on students. In line with the findings obtained from the analyzed documents, the practices and observations made in physics lessons, the examples seen, the experiences gained and the intuitions formed, it has been claimed that the physical constants can be understood easily and correctly in the process of teaching physical constants by providing some conditions. It is stated that the conditions put forward are also the recommendations of this study.

Keywords