SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDA DEĞERLER EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAPILMIŞ OLAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (2000-2020)

Author:

Year-Number: 2021-28
Number of pages: 229-243
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değer,  toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak ve sürdürmek için bireylerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen inanç ve kültürden kaynaklanan ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke olarak kabul edilmektedir. Değerler eğitimi ise, değerleri aktarmak için yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Değer eğitimi ilk önce aileden başlar. Daha sonraki süreçte okullar değer eğitiminin sistemli bir şekilde gerçekleştirilebildiği kurumlar olarak ön plana çıkar. Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler eğitimi alanında değerler eğitimi ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tezleri belirli kriterler açısından incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında "YÖK’ün ulusal tez merkezi veri tabanında yer alan sosyal bilgiler eğitimi alanında değerler eğitimi konusunda yapılmış olan 44 tez incelenmiştir. Veriler içerik analizi tekniğiyle  incelenerek, bulgular elde edilmiştir. Araştırma sonucunda değerler eğitimi ile ilgili lisansüstü tezlerin çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu, en fazla çalışmanın 2019 yılında yapıldığı ve çalışmaların büyük bir çoğunluğunun öğrenciler ile yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

A value is a common vision, aim,and main ethical principle resulting from a belief and/orculture. A value’snecessity and rightness are accepted by the majority of individuals in order to sustain the unity, existence and functionality of a society.. Values education comprises the studies in which values are transmitted. Values education begins with the parents. In the next period of life, schools stand out as the institutions where values education is taught on a regular basis. The aim of this studywas to survey master's dissertations on values education in social sciences according to specific criteria. The documentation analysis technique wasused as a qualitative research technique in this research. During the research, 44 master's dissertations on values education in social scienceswere foundin the database of the National Dissertation Center of a Higher Education Institution.The findings were determined from the database using the content analysis technique. The research concluded that most dissertations about values education were at themaster's level and that most of them were carried out in 2019 with students.

 

Keywords