ÖĞRETMENLERİN POLİTİK DAVRANIŞLARI İLE OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÜÇ KAYNAKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 99-119
Year-Number: 2021-27

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile öğretmenlerin sergiledikleri politik davranışların düzeylerini, çeşitli değişkenler açısından farklılıklarını ve boyutları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Tarama modelinde oluşturulan bu araştırmada veri toplama aracı olarak ‘’Okullarda Örgütsel Güç Ölçeği” ve ‘’Politik Davranış Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma Kocaeli ili Gebze ilçesinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde tabakalı örneklem alma yöntemi ile 410 öğretmene ulaşılarak yürütülmüştür. Verilerin analizi SPSS 21 Programı aracılılığı ile yapılmıştır.  Araştırma sonuçlarında okul yöneticilerinin zorlayıcı güç kaynağına ‘’bazen”, yasal, uzmanlık, ödül ve karizmatik güç kaynaklarına ‘’çoğunlukla” başvurdukları; öğretmenlerin tavizci davranmak, ikiyüzlü davranmak, göze girmeye çalışmak, üst yönetime yaranmaya çalışmak ve karşılıklı çıkar gözetmek politik davranışlarını ‘’kısmen”, koalisyon kurmak politik davranışını ‘’oldukça” sergiledikleri görülmüştür. Hem güç kaynaklarının hem de politik davranışların cinsiyet, okul türü ve hizmet yılı değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca güç kaynakları ve politik davranışların alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Güç kaynaklarından yasal ve zorlayıcı güç kaynağı ile politik davranışlar arasında ‘’orta” ve “düşük” düzeyde pozitif yönde bir ilişki bulunurken; uzmanlık, ödül ve karizmatik güç kaynakları ile ‘’orta” ve ‘’düşük” düzeyde negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between the power sources used by school administrators and the level of political behavior of teachers, differences and dimensions in terms of various variables according to teachers' perceptions. ‘’Organizational Power Scale in Schools” and ‘’Political Behavior Scale” were used as data collection tools in this research, which was created in the survey model. The study was conducted with 410 teachers using the stratified sampling method in primary, secondary and high schools in Kocaeli province Gebze district. The data were analyzed with the SPSS 21 program. According to the results of the research, it is seen that school administrators ‘’sometimes” resort to coercive power source and ‘’mostly” to legal, expertise, reward and charismatic power sources. On the other hand, it has been observed that teachers exhibit ‘’partially” political behaviors such as behaving compromising, acting hypocritically, trying to get into the eyes, trying to benefit from management and seeking mutual interest, and ‘’quite” the political behavior of forming a coalition. It was concluded that both sources of power and political behavior differ significantly in terms of gender, type of school and years of service. In addition, a significant relationship was found between power sources and sub-dimensions of political behavior. While there is a ‘’medium” and ‘’low” level positive relationship between the legal and coercive power source of power supplies and political behavior; A negative relationship was found at ‘’medium” and ‘’low” level with expertise, reward and charismatic power sources.

Keywords