ORTAÖĞRETİM DİL VE ANLATIM DERSİ (9-12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMININ STUFFLEBEAM’İN CIPP MODELİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 505-526
Year-Number: 2021-27

Abstract

Bu çalışmada, Ortaöğretim Dil ve Anlatım Dersi (9-12. Sınıflar) Öğretim Programının, Stufflebeam’ın CIPP / BGSÜ (Contex-Input-Process-Product / Bağlam Girdi-Süreç-Ürün) Modeli çerçevesinde ortaöğretim okullarında görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma yöntemi olarak betimsel araştırma tekniklerinden tarama modeli seçilmiştir. Verilerin toplanmasında, 5 sorudan oluşan “kişisel bilgiler” bölümü ve 40 sorudan oluşan “Ortaöğretim Dil ve Anlatım Dersi (9-12. Sınıflar) Öğretim Programı Hakkında Öğretmen Görüşlerini Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde normallik testi için Kolmogorov Smirnov, diğer analizler için korelasyon analizi, t testi, ANOVA, frekans, yüzde dağılımları, ortalama ve standart sapma hesaplamaları kullanılmıştır. Öğretmenler, Dil ve Anlatım dersi öğretim programını orta seviyede olumlu olarak değerlendirmektedirler. Korelasyon analizi sonucunda ölçeğin bağlam, girdi, süreç ve ürün boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Görev süreleri 0-12 yıl arasındaki öğretmenler, 12 yıl üstü öğretmenlere göre Dil ve Anlatım dersi programının bağlam, ürün boyutları ve toplamı hakkında daha olumlu görüşlere sahiptirler. Öğretmenlerin görev yaptıkları ortaöğretim kurumuna göre, ölçeğin tamamı ve alt boyutlarında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır.

Keywords

Abstract

The present study aimed to evaluate the Language and Lecture Course (9th and 12th grade) curriculum by adopting Stufflebeam’s CIPP (Context-Input-Process-Product) Model according to the opinions of Turkish Language and Literature teachers in high schools. Having a quantitative type of research design, this study used the descriptive survey model. The data was collected with the “Teachers’ View Scale on the Language and Lecture Course (9th and 12th grade) Curriculum” including 40 items and a personal information part with 5 questions. After a normality check through Kolmogorov Smirnov test, the data was analyzed in SPSS Package, through T-Test, ANOVA, frequency, standard deviation, mean, percentages and correlational analyses. It was found that the teachers have moderately positive views on the Language and Lecture Course curriculum. The correlational analysis indicated that there was a significant relationship between the context, input, process and output dimensions. It was also concluded that the teachers with a 0-12 years of experience had more positive views on the total, context and input dimensions in comparison with the teachers who had a job experience more than 12 years. There was not a statistically significant difference in the total scale and the sub-dimensions in regard to the type of school in which the teachers work.

Keywords