HÜSEYİN HÜSAMEDDİN YASAR’IN AMASYA ŞİİRİ

Author :  

Year-Number: 2021-27
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-20 19:02:54.0
Language : Türkçe
Konu : Türk İslam Sanatı
Number of pages: 401-418
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amasya; kaleleri, kuleleri, konakları, köprüleri, kubbeleri ve nehri ile dünyanın ilim ve sanat için en uygun ortamını sağlayan şehirlerinden birisi olmuştur ve bu özelliğini binlerce yıl sürdürebilmiştir. Amasya bu hali ile kültür tarihimiz açısından son derece önemli merkezlerden birisidir. Burada yetişip kültür ve edebiyat dünyamızı aydınlatan sayısız âlim, sanat ve kültür insanı dünyaya yayılmıştır. Hüseyin Hüsameddin Yasar, 1869 yılında Amasya’da doğmuştur. Uzun yıllar burada ilim tahsil etmiş ve İstanbul’da vefat etmiştir. Amasya Tarihi adlı on iki ciltlik Türk tarihinin yazarıdır. İyi bir medrese eğitimi alan ve çeşitli devlet kademlerinde görev yapan Yasar, en büyük eseri olan Amasya Tarihi’ni yazmak uğruna Osmanlı’nın tüm önemli kütüphanelerini ziyaret etmiş ve hayatını tarihi hakikatleri belgelemek için malzeme aramaya vakfetmiştir. Yasar’ın tarihçi kimliği yanında bir de şair kimliği vardır. Onun aruz ölçüsü ile yazdığı Amasya Güzellemesi, Amasya Tarihi adlı eserin ilk iki cildine serpiştirilmiştir. Şiir; Amasya’nın özelliklerini anlatmaya cehd eden yazarın, Âşık Paşazâde’nin geleneğini takip ederek adeta her anlattığı bölümü özetleme amacını gütmüştür. Çalışmamızda şehir şiirleri diyebileceğimiz bir şiir türünün ilginç bir örneğini “Amasya Güzellemesi” adıyla tanıtıp açıklamayı amaçlamaktayız.

Keywords

Abstract

Amasya; With its castles, towers, mansions, bridges, domes and river, it has become one of the cities in the world that provides the most suitable environment for science and art and has been able to sustain this feature for thousands of years. With its current state, Amasya is one of the most important centers in terms of our cultural history. Numerous scholars, art and cultural people who grew up here and enlightened our culture and literature world have spread around the world. Hüseyin Hüsameddin Yasar was born in Amasya in 1869. He studied science here for many years and passed away in Istanbul. He is the author of twelve volumes of Turkish history called History of Amasya. Yasar, who received a good madrasah education and served in various state levels, visited all important libraries of the Ottoman Empire for the sake of writing his greatest work, the History of Amasya, and devoted his life to searching for materials to document historical truths. In our study, we aim to introduce and explain an interesting example of a type of poetry that we can call urban poems under the name “Amasya Beautification”.

Keywords


 • Çögenli, S. ve Toparlı, R. (1992). Tezkiretü’ş-Şu’arâ Riyâzu’l-‘Âşıkîn (Karabağlı Müctehid-zâde Mehmed Aka). Erzurum: Fen Edebiyat Fakültesi.

 • Kaçar, M. (2017). ‚Amasya Tarihi Müverrihi Hüseyin Hüsameddin’in Şâirliği‛. Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı. Amasya: Kibatek Yayınları, s. 66-72.

 • Köksal, M. F. (2017). ‚Hüseyin Hüsameddin’in Amasya Tarihi’nin Kayıp Ciltleri‛. Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı II. Amasya: Kibatek Yayınları, s. 175185.

 • Yıldız, E. (2018). Klasik Türk Edebiyatında Şehir Şiirleri ve Revânî’nin Yayımlanmış Divanında Yer Almayan Medine Kasidesi, International Journal of Language Academy, Volume 6/2 June 2018 p. 120 / 143.

                                                                                                    
 • Article Statistics