LEVERAGE EFFECT IN GOVERNANCE: BLOCKCHAIN GOVERNANCE

Author:

Number of pages: 94-109
Year-Number: 2021-28

Abstract

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, gündelik hayat pratiklerinin hızla dijital ortama aktarılmasına olanak tanımaktadır. Bu dönüşümün en fazla etkilediği alanlardan biri de kamu yönetimidir.  Kamu yönetiminde dijitalleşme ile birlikte, elektronik devlet ve mobil devlet uygulamalarının daha da gelişeceği açıktır. Bu dijital temel, elektronik katılım ve elektronik yönetişim süreçleri için çok önemli hale gelmektedir. Bu ortam temelinde yükselen teknolojilerden biri de blokzincir teknolojisidir. Bu çalışmanın amacı blokzincir teknolojisinin yönetişim süreci ile olan ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışmanın yöntemi içerik analizidir. Konuya ilişkin literatür taraması yapılarak, dünya örnekleri incelenerek analiz edilmiştir. Blokzincir teknolojisi yeni gelişmekte olan bir sistem olduğu için potansiyel kullanımı araştırılacak, bu sistemin tanımı, gelişimi, dünyada blokzincir uygulamaları ortaya konulacak; yönetişim kavramı açıklanarak blokzincir teknolojisinin yönetişim için sağlayacağı faydalar üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

Because of the rapid progress of information and communication technology, everyday life activities can now be easily moved to the digital world. Public administration is one of the sectors most impacted by this transition. It is clear that electronic government and mobile government apps will grow further as public administration becomes more digital. This digital base is becoming increasingly important for electronic engagement and governance. One of the technologies that arise on the basis of this environment is “blockchain technology”. The aim of this study is to reveal the relationship of blockchain technology with the governance process. The method of the study is content analysis. The literature on the subject was searched and world examples were researched and analyzed. Since blockchain technology is a newly developing system, its potential use will be investigated, the definition of this system and its development, blockchain applications in the world will be revealed; By explaining the concept of governance, the benefits of blockchain technology for governance will be emphasized.

Keywords