HÂCÛ-Yİ KİRMÂNÎ’NİN GAZELLERİNDE HZ. YÛSUF

Author:

Year-Number: 2021-28
Number of pages: 507-525
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İran edebiyatının önemli şairlerinden olan Hâcû-yi Kirmâni, Kirmân’da dünyaya gelmiştir. İyi bir eğitim almış olan Hâcû-yi Kirmânî, bilhassa astronomi alanında uzmanlaşmıştır. Hâcû, şiirlerinde yaşadığı dönemin ilimlerinin ıstılahlarını kullanmıştır. Hâcû, doğduğu yer olan Kirmân’dan ayrılarak Azerbaycan, Suriye, Mısır gibi çeşitli ülkelere uzun süreli yolculuklar yapmıştır. Şiirde özellikle kendine mahsus bir tarz oluşturduğu gazel türünde büyük başarı göstermiştir. Söz konusu çalışmada Hâcû-yi Kirmânî’nin Dîvân’ında yer alan gazelleri irdelenmiş; Hz. Yûsuf kıssasıyla ilgili olanlar Farsçadan Türkçeye çevrilerek incelenmiştir. Hâcû’nun gazellerde yer alan Hz. Yûsuf kıssasıyla ilişkili Hz. Yakûb, Bünyâmin ve Züleyhâ gibi kişiler; Mısır, Ken’ân gibi ülkeler ve gömlek, koku, güzellik, zindan ve kuyu gibi kavramlar saptanmış; bunlara dair gerekli bilgiler verilmiştir. Tüm bunları Hâcû-yi Kirmânî’nin hangi manada ve ne şekilde kullandığı örnekleriyle açıklanarak dikkatlere sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Khwaju Kermanı, one of the most important poets of Iranian literature, was born in Kerman. Khwaju, who had a good education, specialized especially in astronomy. In his poems, Khwaju used the knowledge of the period in which he lived. Khwaju left Kerman, his birthplace, and made long-term trips to various countries such as Azerbaijan, Syria and Egypt. He has shown great success in poetry, especially in the genre of ghazal, in which he has created a unique style. In this study, the ghazals contained in the Divan of Khwaju Kermanı were examined; Joseph (as) will appear. Those related to the story of Yusuf were translated from Persian into Turkish and studied. Khwaju is a prophet in the ghazals. A Prophet associated with the story of Joseph. People such as Yaqub, Binyamin and Zulayha; countries such as Egypt, Ken’an, and concepts such as shirts, smells, beauty, Dungeons and wells were identified; they were given the necessary information. All these Khwaju what sense and how the examples are explained and presented to the attention.

Keywords