A STUDY ON THE TESTING AND EVALUATION QUESTIONS IN THE T.R. HISTORY OF REVOLUTION AND ATATURKISM TEXTBOOKS IN THE 8TH GRADE ACCORDING TO THE REVISED BLOOM TAXONOMY

Author:

Year-Number: 2021-28
Number of pages: 21-58
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitaplarında ölçme ve değer-lendirme sorularının revize edilmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesinin amaçlandığı bu araştırmada, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde MEB tarafından ortaokullarda okutulması uygun görülen MEB’e ve farklı bir yayınevine ait T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı ilgili alt problemlere göre incelenmiştir. Araştırma, nitel bir araştırma olarak tasarlanmış ve betimsel tarama modeli kulla-nılarak gerçekleştirilmiştir. Doküman incelemesi yöntemi kullanılarak toplanan veriler, betimsel analiz yöntemine dayalı olarak çözümlenmiştir. Bu araştırmanın elde edilen sonuçları değerlendirildiğinde, MEB’e ve yayınevine ait olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitaplarındaki ölçme ve değerlendirme sorularının dağılımı bakımından her iki kitapta da ünitelerin ölçme ve değerlendirme soru sa-yılarının farklılaştığı, soru tipi çeşitliliğinin yayınevinin ölçme ve değerlendirme sorularına göre MEB’in ders kitabında,  fazla olduğu, revize edilmiş bloom takso-nomisine göre ise değerlendirme sorularının hatırlama ve anlama düzeyinde kaldığı, üst düzeylere ait (uygulama, analiz, değerlendirme yaratma) sorulara yeterli düzeyde yer verilmediği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Keywords

Abstract

In this study, which aims to examine the testing and evaluation questions in the 8th grade T.R. History of Revolution and Ataturkism textbooks according to the Revised Bloom Taxonomy, the textbook of the Ministry of Education and the textbook of a different publishing house which were used at secondary schools in 2019 – 2020 academic years were examined in accordance with the research questions. The research was designed as a qualitative research and carried out using descriptive survey model. The data collected using the document review method were analyzed based on the descriptive analysis method. When the results of the study are evaluated, it can be said that there are differences in terms of the distribution of the testing and evaluation questions among the given textbooks, there are more different types of questions in the textbook of the Ministry of education compared to the textbook of a different publishing, the testing and evaluation questions remain at the level of recall and comprehension according to the Revised Bloom Taxonomy, and the questions of higher order (application, analysis, creating evaluation) are not included at a sufficient level.

Keywords