COVİD-19 SALGIN SÜRECİNDE İLKOKULLARDA UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 491-506
Year-Number: 2021-28

Abstract

Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin, Covid-19 salgın sürecinde Türkiye’de uygulanan EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığı ile yapılan uzaktan eğitim sürecine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Sapanca ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda görev yapan 25 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında alan uzmanlarından faydalanılarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Görüşme formunda açık uçlu sorulara yer verilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleri ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; öğrencilerin uzaktan eğitime yeterli düzeyde katılım sağladığı, eğitime katılamayan öğrenciler ile Whatsapp üzerinden ödevlendirme ve telefonla bireysel görüşmeler yapıldığı, öğrencilerin uzaktan eğitime katılamama sebebi olarak internet ve bağlantı sorunu yaşadıkları, öğrencilerinin genelinin uzaktan eğitim esnasında istekli oldukları, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının yetersiz seviyede olduğu sonuçlarına ulaşılmış ve sınıf mevcutlarının azaltılması, ekonomik imkanı olmayan öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği verilmesi konularında önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In the study, the Ministry of Education due to primary school students who attend, Covidien-19 implemented in Turkey in the epidemic process EBU TV and Education Information Network (EBA) of distance education process conducted via the aims of evaluation taking the views of primary school teachers. Case study design, one of the qualitative research methods, was used in the study. The study group of the research consists of 25 classroom teachers working in the MEB primary schools in Sapanca. In the collection of research data, semi-structured interview forms developed by the researcher using field experts were used. Open-ended questions were included in the interview form. The obtained data were analyzed with descriptive analysis and content analysis methods. In line with the findings obtained from the research; students participate in distance education sufficiently, students who cannot participate in education are assigned homework via WhatsApp and individual calls are made by phone, students have internet and connection problems as a reason for not participating in distance education, students are generally willing during distance education, students' reading habits in the distance education process are at an insufficient level. and suggestions were made to reduce the class size and provide tablet and computer support to students who do not have economic means.

Keywords