Yaylı Çalgılar Öğrenci Orkestralarında Makamsal ve Tonal İki Örnek Eser Üzerinden Toplu Çalışma Tekniklerine İlişkin Çalışma Önerileri

Author:

Number of pages: 380-404
Year-Number: 2021-29

Abstract

Bu araştırmanın amacı, yaylı çalgı öğrenci orkestralarında toplu çalışma tekniklerini örnek iki eser üzerindeki analizler yoluyla betimlemek, yaylı çalgı öğrenci orkestraları eğitim yöntemlerine bir bakış açısı kazandırarak öğrencilerin orkestra eğitimine ilişkin kaynak oluşturmaktır. Araştırma, yaylı çalgı öğrenci orkestralarında toplu çalışma tekniklerini örnek iki eser üzerindeki analizler yoluyla betimlemeyi, yaylı çalgı öğrenci orkestraları eğitim yöntemlerine bir bakış açısı kazandırarak öğrencilerin orkestra eğitimlerine ilişkin kaynak oluşturmayı ve böylelikle Türk müzik eğitimine katkıda bulunmayı amaçlaması bakımından önem arz etmektedir. Betimsel nitelikli bu araştırmada veriler alan yazın taraması yoluyla toplanmıştır. Yaylı çalgı öğrenci orkestralarının eğitim yöntemlerine yönelik belirlenen yaklaşımlar, biri makamsal, diğeri tonal iki eser üzerinde incelenmiştir. Belirlenen bu eserler form analizine tabi tutularak toplu çalışma teknikleri derinlemesine incelenmiştir. Araştırmada ortaya konan orkestra çalışma teknikleri ve uygulamalarının yanı sıra eğitim-öğretim amaçlı öğrenci orkestralarında, eğitim yöntemlerinin şeflere göre farklılık gösterebileceği dikkate alındığında farklı yaklaşımları içeren toplu çalışma tekniklerinin irdelenmesinde yarar olacağı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to describe the techniques of collected work through analysis  of two sample works in student string orchestras and to create a resource for education of orchestra for students by giving point of view to the training methods of student string orchestras. The research has importance in terms of aiming to contribute to Turkish music education by describing the techniques of collected work through analysis of two sample works and creating a resource to training students for orchestra by giving a point of view to the training methods of string students’ orchestras. The data were gathered through literature review in this descriptive-graded research. The approaches determined for the training methods of string instrument student orchestras were examined on two works, one of which is modal and the other is tonal. These determined works were subjected to form analysis and collective work techniques were examined in depth. In addition to the orchestral working techniques and practices revealed in the research, it was concluded that it would be beneficial to examine the collective working techniques, which include different approaches, considering that the training methods may differ according to the conductors in student orchestras for educational purposes.

Keywords