Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Kârlılığı Üzerindeki Etkisi: BİST’te Gıda, Tütün ve İçki Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 437-453
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada 2005-2017 yıllarını kapsayan dönemde BİST gıda, içki ve tütün sektöründe faaliyette bulunan firmaların çalışma sermayesi yönetiminin kârlılık performansı üzerindeki etkisinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Analiz kapsamında çalışma sermayesi yönetiminin karlılık üzerindeki etkisini incelemek için panel veri regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada çalışma sermayesi yönetiminin bileşenleri olarak stokta tutma süresi, alacakların tahsil süresi, ticari borçları ödeme süresi ve nakit dönüşüm süresi kullanılmıştır. Buna ilaveten karlılık performansı ise brüt satış karlılığı ile temsil edilmiştir. 28 firmanın finansal verilerinden oluşan örneklem için gerçekleştirilen Arellano, Froot ve Rogers sabit etkiler panel veri regresyon analizleri sonucunda brüt satış kârlılığı değişkeninin alacak tahsil süresi, stokta tutma süresi, ticari borçları ödeme süresi ve nakit dönüş süresi gibi değişkenlerden negatif yönde etkilendiği tespit edilmiştir. Ancak, tespit edilen negatif ilişkiler sadece stokta tutma süresi ve nakit dönüş süresi gibi değişkenler için geçerlidir. Ayrıca çalışmanın sonuçları kontrol değişkenleri açısından değerlendirildiğinde, brüt satış karlılığı değişkeninin firma büyüklüğü, kaldıraç oranı ve küresel finansal kriz kukla değişkenlerinden negatif yönde, bununla beraber aktiflerdeki büyümeyi ölçen değişkenden ise pozitif yönde etkilendiği tespit edilmiştir. Çalışma sermayesinin firma likiditesi, riski ve karlılığı arasındaki ilişkilerle yakından ilgili olmasından dolayı, kârlılığını devam ettirmek, rekabet üstünlüğü kazanmak ve geleceğe yönelik güçlü adımlar atmayı hedefleyen firmaların çalışma sermayesini yönetimine önem vermesi kaçınılmazdır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to analyze the effect of working capital management on the profitability performance of companies operating in the BIST food, beverage and tobacco sector for a period of 2005-2017. Panel data regression analysis is employed to analyze the effect of working capital management on profitability. The components of working capital management in the study are represented by inventory conversion period, accounts receivable collection period, accounts payable period and cash conversion cycle, while profitability performance is represented by gross sales profitability. As a result of Arellano, Froot and Rogers fixed effects panel data regression analyzes conducted for the sample consisting of the financial data of 20 companies, it is found that the gross sales profitability variable is negatively affected by the variables such as inventory conversion period, accounts receivable collection period, accounts payable period and cash conversion cycle. However, the negative relationships detected are only valid for variables such as inventory conversion period and cash conversion cycle. In addition, when the results of the study were evaluated in terms of control variables, it was determined that the gross sales profitability variable was negatively affected by the firm size, leverage ratio and global financial crisis dummy variables, while it was positively affected by the variable that measures the growth in assets. Since working capital is closely related to the relationships between firm liquidity, risk and profitability, it is inevitable for firms that aim to continue their profitability, gain competitive advantage and take strong steps towards the future.

Keywords