İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Özgüven ve Değer Algısı

Author:

Number of pages: 130-152
Year-Number: 2021-29

Abstract

İnsanoğlu yaşamı boyunca anlam arayışı içerisinde olmuş; hem biyolojik hem de ruhsal yapısı ile bir bütün olan insanın bu anlam arayışı da hem maddi hem de manevi alana yönelik çabalar içermiştir. Zaman zaman farklılaşsa da özgüven ve değer algısı ve ilişkisi bu noktada önemli bir yer tutmuş, insan davranışlarında belirleyici rol oynamıştır. Modern dönemde insan hayatında değişen birçok husus gibi özgüven ve değer algısı da değişime uğramış, bu değişim sonucunda ortaya çıkan ilişki toplum katmanlarını oluşturan bireyler arasında zaman zaman çatışmaya neden olmuştur. Toplumun genç, dinamik ve göreceli olarak eğitimli kısmını oluşturan gençliğin bu noktadaki algı ve düşüncelerinin bilinmesinin önemli olacağı düşünülmektedir. Bu amaçla makalede sosyo-demografik değişkenler ile İnsanî Değerler Ölçeği ve Özgüven arasındaki ilişki ve farklılaşma araştırılmış, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden oluşan örneklem üzerinde konu incelenmiştir. Yapılan araştırma ile tesadüfi yöntemle belirlenen 123’ü erkek (%47,9) ve 134’ü kız (%52,1) toplam 257 katılımcıdan oluşan örneklem grubunun özgüven algıları ve insani değer tutumları hakkında düşünceleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada Frekans ve ANOVA testinden yararlanılmış olup, verilerin değerlendirilmesinde ve değerlerin bulunmasında SPSS 16.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sosyo-ekonomik durum, anne-baba birliktelik durumu, aile dindarlığı ve öznel dindarlık algılarının özgüven ve insani değerler arasındaki tutumlarında etkili olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Mankind has been in search of meaning throughout his life; This search for meaning of man, who is a whole with his biological and spiritual structure, also included efforts for both material and spiritual areas. Although it differs from time to time, self-confidence and the perception and relationship of value have an important place at this point and played a decisive role in human behavior. Self-confidence and the perception of value have also changed, like many aspects that have changed in human life in the modern era, and the relationship that emerged as a result of the change has caused conflict from time to time between the individuals who make up the layers of society. It is thought that it will be important to know the perceptions and thoughts of the youth, who constitute the young, dynamic and relatively educated part of the society. For this purpose, the relationship and differentiation between socio-demographic variables, Human Values Scale and Self-Confidence were investigated in this article, and the subject was examined on a sample consisting of Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Theology students. With the study, it was tried to determine the thoughts about self-confidence perceptions and human value attitudes of the sample group consisting of 257 participants, 123 male (47.9%) and 134 female (52.1%) randomly determined at Kahramanmaraş Sütçü İmam  Faculty of Theology. Frequency and ANOVA tests were used in the research, and SPSS 16.0 statistical package program was used to evaluate the data and find the calculated values. As a result of the research, it was determined that socio-economic status, parental relationship status, family religiosity and subjective religiosity perceptions were effective in their attitudes between self-confidence and human values.

 

Keywords