Türkiye’de Koronavirüsün İlk Haftasındaki Toplumsal Algılanışı Üzerine Betimsel Bir Analiz

Author:

Number of pages: 72-91
Year-Number: 2021-29

Abstract

Bu araştırmada katılımcıların koronavirüsle ilgili düşünceleri ve açıklanan önlemleri uygulama seviyeleri incelenmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma modeli kullanılarak kolayda örneklemle kesitsel bir tarama araştırması gerçekleştirilmiştir. Çevrimiçi ortamda oluşturulan anket formu katılımcılara ulaştırılmış ve elde edilen veriler çeşitli bilgisayar programları kullanılarak analiz edilmiştir. Ulaşılan bulgular tablo ve grafiklerle görselleştirilmiş ve betimsel bir analiz yapılmıştır. Analizlerde yüzde ve frekans bilgisinin yanı sıra çoklu uyum analizine de başvurulmuştur. Veriler 15-18 Mart 2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmaya toplamda 313 kişi katılmıştır ancak 18 yaş altı olan katılımcılar analize dâhil edilmemiş olup 303 kişinin verileriyle işlem yapılmıştır. Kişiler koronavirüs süreci hakkında genel itibarıyla kendilerinin ve yakın çevrelerinin tutumları ile ilgili olumlu görüşler bildirirken toplumla ilgili olumsuz görüşler bildirmişlerdir. Diğer yandan katılımcıların koronavirüsten korunmayla ilgili olarak tedbirli davrandıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda insanların salgın sürecini yakından takip ettiği ve hastalıktan korunmak için çeşitli tedbirlere yönelmiş olduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda, henüz resmi kısıtlamalar olmadan insanların hastalık hakkında temkinli davranmaya başlamış olduğunu dile getirmek mümkündür.

Keywords

Abstract

In this study, the opinions of the participants about the coronavirus and their level of application of the described measures were examined. Using the descriptive research model, one of the quantitative research methods, a cross-sectional survey was carried out with easy sampling. The online questionnaire form was delivered to the participants and the data obtained were analyzed using various computer programs. The obtained findings were visualized with tables and graphics and a descriptive analysis was made. In the analyzes, in addition to percentage and frequency information, multiple correspondence analysis was also used. The data were collected between 15-18 March 2020. A total of 313 people participated in the study, but the participants under the age of 18 were not included in the analysis, and the data of 303 people were processed. While people generally expressed positive opinions about the attitudes of themselves and their close circle about the coronavirus process, they expressed negative opinions about the society. On the other hand, it was found that the participants were acting cautiously regarding protection from coronavirus. As a result of the study, it was understood that people closely followed the epidemic process and turned to various measures to prevent the disease. In this context, it is possible to state that people have started to behave cautiously about the disease, without official restrictions yet.

Keywords