Covid-19 Pandemi Sürecinde Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 111-129
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisi sağlık sektöründen sonra en çok ülkelerin eğitim sistemini etkilemiş, bu süreçte eğitim kesintiye uğramıştır. İlköğretimden üniversiteye kadar her düzeydeki öğrenciler bun-dan farklı şekilde etkilenmişlerdir. Bu araştırma COVİD-19 pandemi süre-cinde ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri öğrenimine yönelik motivasyonlarının ne derecede etkilendiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Konya il ve ilçelerinde öğrenim gören 225 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanabilmesi için öncelikle Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Etik Kurulu onayı (E-95728670-020-35608 sayılı) alınmıştır. Veriler “Google drive” üzerinden toplanmış,  istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler için yüzde ve frekans dağılımı hesaplanmıştır. Cinsiyete ve korona virüse yakalanma durumuna göre gruplar arası farka bakmak için bağımsız örneklemler t testi, değişkenler arası ilişkinin incelenmesinde ise Pearson corelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre Fen Bilimlerine Yönelik Motivasyon Ölçeği Aktif Öğrenme Stratejileri alt boyut puanının en yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği puan ortalamaları öğrencilerin ailelerinde korona virüs rahatsızlığı geçiren kişi bulunup bulunmama durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Aktif Öğrenme Stratejileri ve Fen Öğrenmenin Değeri alt boyutları puan ortalamalarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılaşma gösterdiği belirlenmiştir. Kız öğrencilerin puan ortalamaları erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Fen Başarısı ile Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği Öz-Yeterlik alt boyutu,  Performans Amacı alt boyutu ve ölçek toplam puanı arasında pozitif yönlü istatistiki olarak anlamlı ilişki bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The Covid-19 pandemic, which affected the whole world, affected the education system of the countries the most following the health sector, and education was interrupted in this period. Students at all levels, from primary education to university, were affected differently in this period. This research was conducted to determine to what extent middle school students' motivation towards science learning was affected during the Covid-19 pandemic. 225 middle school students studying in the province and districts of Konya participated in the research. The research was conducted using the relational screening model. The Motivation Scale for Science Learning was used as a data collection tool. In order to collect the data of the study, firstly, the approval of the Ethics Committee of Karamanoğlu Mehmetbey University (no.. :E-95728670-020-35608...) was obtained. The data were collected via “Google drive” and analysed using a statistical package program. In the analysis of the data, percentage and frequency distribution were calculated for descriptive statistics. Independent sample t-test was used to find out the differences between the groups according to gender and catching the Coronavirus, and Pearson correlation analysis was used to examine the relationship between the variables. According to the research findings, it was seen that the Active Learning Strategies sub-dimension score of the Motivation Scale for Science was at the highest level. Mean scores of the Motivation Scale for Science Education did not show a significant difference according to whether there was a person in the family of the students who had a coronavirus disease or not. It was determined that the mean scores of Active Learning Strategies and Value of Science Learning sub-dimensions of the Motivation for Science Learning Scale differed significantly according to gender. The mean scores of female students were found to be significantly higher than the male students. A positive statistically significant relationship was found between Science Achieve-ment and the Motivation Scale for Science Learning Self-efficacy sub-dimension, Performance Objective sub-dimension and scale total score.

Keywords