Kurşunlu Takım Şelaleleri (Tekkeköy/Samsun): Korunan Alanların Seçiminde Kullanılan Kriterler Açısından Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 293-322
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde doğa koruma çalışmaları, doğayı koruma işlevi yanında, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına ve yoksulluğun azaltılmasına da katkı yapmaktadır. Koruma alanlarının belirlenmesi ve sınıflandırılmasındaki amaç, korunması gereken alanların koruma amaçlarını belirleyerek mevcut duruma uygun yönetim ve koruma stratejilerinin belirlenmesidir. Bu çalışmada Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümünde ve Samsun’un Tekkeköy ilçesi sınırları içinde yer alan Kurşunlu Takım Şelaleleri incelenmiştir. Çalışmanın amacı, Kurşunlu Takım Şelalelerinin de üzerinde bulunduğu Yazılar Deresi havzasının potansiyelini araştırmak, ulusal ve uluslararası düzeydeki doğa koruma ölçütleri kapsamında değerlendirmektir. Çalışma büyük kısmıyla arazi çalışmalarına dayalı olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda farklı dönemlerde sahaya gidilmiş, havadan ve yerden fotoğraflar alınmış ve gerekli ölçümler yapılmıştır. Ayrıca, uzaktan algılama yöntemlerinden de yararlanılmış; literatürden ve araziden toplanan veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında işlenerek yorumlanmıştır. Yaklaşık 7 km uzunluğa ve 570,91 hektar su toplama alınana sahip havzanın 271,27 hektarı (%47,52) orman, 181,34 hektarı (%31,76) tarla ve 118,30 hektarı (%20,72) fındık bahçelerinden oluşmaktadır. Kurşunlu Takım Şelaleleri, Yazılar Deresi boyunca art arda sıralanmış, farklı düşme yüksekliklerine sahip 7 basamaktan oluşmaktadır. Halen Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemeleri yapılarak turizme açılan saha yaz aylarında ziyaretçi akınına uğramaktadır. Yapılan incelemede sahanın “Tabiat Anıtı” ölçütlerine uygun olduğu ve koruma altına alınması gerektiği değerlendirilmiştir. Eşsiz bir güzelliğe sahip bu doğa harikası oluşumun koruma altına alınması ve sürdürülebilir bir turizm planlamasının yapılmasının ardından turizme kazandırılması yöre ve bölge turizmi açısından önemli bir kazanç olacaktır.

Keywords

Abstract

Nowadays, nature conservation studies contribute to the sustainable development of rural areas and alleviation of poverty, as well as the function of protecting nature. The purpose of determining and classifying the protected areas is to determine the protection objectives of the areas that need to be protected and to determine the appropriate management and protection strategies for the current situation. In this study, Kurşunlu Team Waterfalls located in the Central Black Sea Section of the Black Sea Region and within the borders of Tekkeköy district of Samsun were examined. The aim of the study is to investigate the potential of the Yazılar Creek basin, on which Kurşunlu Team Waterfalls are located, and to evaluate it within the scope of national and international nature protection criteria. The study is mostly based on field studies. In this context, the field was visited at different times, aerial and ground photographs were taken and necessary measurements were made. In addition, remote sensing methods were also used; The data collected from the literature and field were processed and interpreted in the Geographical Information Systems. The basin, which has a length of approximately 7 km and a catchment area of 570.91 hectares, consists of 271.27 hectares (47.52%) forest, 181.34 hectares (31.76%) field and 118.30 hectares (20.72%) hazelnut orchards. Kurşunlu Team Waterfalls consist of 7 steps with different fall heights lined up along the Yazılar Creek. The area, which was opened to tourism after environmental arrangements were made by Samsun Metropolitan Municipality, is flooded by visitors in summer months. In the examination, it was evaluated that the site complies with the criteria of "Natural Monument" and should be taken under protection. Taking this natural wonder formation with a unique beauty under protection and bringing it to tourism after a sustainable tourism planning will be an important gain for local and regional tourism.

Keywords