TÜBİTAK 4004 “Doğamda Matematik Var!” Projesine Katılan Öğrencilerin Bilim Günlüklerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-32
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-13 09:34:02.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik
Number of pages: 543-559
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında 2021 senesinde desteklenen “Doğamda Matematik Var!” projesi katılımcılarının yazdıkları bilim günlüklerinin değerlendirilmesidir. Bu projede atölye ve laboratuvar etkinlikleri, doğa temalı çalışmalar, yeni ve farklı öğrenme yaklaşımlarıyla kazandırılacak bilgi ve becerilerle öğrencilerin doğada ve diğer bilim dallarında saklanmış Matematiği keşfetmeleri amaçlanmıştır. Projenin hedef kitlesi, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde devlet okullarında eğitim alan 7 ve 8. sınıf öğrencileridir. Katılımcıların bu projede aktif olarak bireysel ve grup çalışmalarına dâhil olması, merak duygularının harekete geçmesi ve yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanmıştır. Proje süresince, katılımcılardan bilim günlüklerine gün içerisinde katıldıkları bütün etkinlikleri aktarmaları istenmiştir. Öğrenciler bilim günlüklerine etkinliklerin gerçekleştirildiği günün sonunda gün içerisinde neler yaşadıklarını ve bu yaşadıklarının kendilerinde ne gibi duygu ve düşünceler uyandırdığını ifade etmişlerdir. Katılımcıların projeye dair deneyimlerini, algılarını, düşüncelerini ve duygularını yazılı olarak aktardıkları bilim günlükleri betimsel araştırma yoluyla incelenmiş olup ortaya koydukları yazılı dokümanların nitel içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Öğrenci günlüklerindeki bulgular, proje katılımcılarında Matematik Biliminin gerçek hayattaki yeri konusunda önemli bir farkındalık oluşturduğu görülmüştür. Elde edilen veriler doğrultusunda; öğrencilerin disiplinler arası bakış açısıyla hazırlanan proje etkinlikleriyle zenginleştirilmiş eğitim ortamlarında kazandıkları öğrenme deneyimlerinin Matematik bilgi düzeylerini artırdığı; doğada ve diğer bilim dallarında saklanmış Matematiği keşfetmeleri konusunda farkındalık kazandırdığı; proje tabanlı öğrenmeye dayalı hazırlanmış etkinliklerle yaparak-yaşayarak öğrenmekten mutluluk duydukları; bu sayede kültür, sanat, spor branşlarına yönelik olumlu bir bakış açısı geliştirdikleri, derslerde öğrendikleri matematik konuları ile günlük hayat arasında bağlantı kurmaya başladıkları görülmüştür. Proje günlüklerinden elde edilen bulgular ışığında; öğrencilerin Matematiksel öğeleri doğa ile iç içe yaparak-yaşayarak öğrenmeleri sayesinde Matematik Bilimine ait bilgileri içselleştirmelerine ve matematiği hayatlarının bir parçası haline getirmelerine katkı sağladığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is “Mathematics Is In My Nature!” supported in 2021 within the scope of TÜBİTAK 4004 Nature Education and Science Schools is the evaluation of the science diaries written by the participants of the project. In this project, it is aimed for students to discover the hidden mathematics in nature and other branches of science with the knowledge and skills to be gained through workshops and laboratory studies, nature-themed activities, different and new learning approaches. The target audience of the project is 7th and 8th-grade students studying in public schools in the 2020-2021 academic year. In this project, it was ensured that the participants were actively involved in individual and group work, their sense of curiosity was activated, and they learned by doing. During the project, the participants were asked to report all the activities they participated in during the day in their science diaries. Students expressed in their science diaries what they experienced during the day at the end of the day when the activities were carried out and what kind of feelings and thoughts these experiences aroused in them. The science diaries in which the participants wrote down their experiences, perceptions, thoughts and feelings about the project were examined through descriptive research; Qualitative content analysis of the written documents they produced was carried out. In the light of the findings in the student diaries, it was seen that the project participants created an important awareness of the place of Mathematics in real life. In line with the data obtained; The learning experiences gained by students in educational environments enriched with project activities prepared with an interdisciplinary perspective increase their level of mathematics knowledge; raise awareness about discovering mathematics hidden in nature and other branches of science; they are happy to learn by doing and experiencing with activities prepared based on project-based learning; In this way, it has been seen that they have developed a positive perspective towards culture, art and sports branches, and they have started to establish a connection between the mathematics subjects they have learned in the lessons and daily life. In the light of the findings obtained from the project diaries; It has been seen that students' learning mathematical elements by doing-living together with nature contributes to their internalization of the knowledge of mathematics and making mathematics a part of their lives.

Keywords