Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Çevrim İçi Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-30
Yayımlanma Tarihi: 2022-03-11 23:23:44.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 198-224
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı özel eğitim öğretmen adaylarının çevrim içi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluk düzeylerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise özel eğitim öğretmenliği okumakta olan 53’ü kız, 27’si erkek olmak üzere 80 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Türkçeye uyarlama çalışması yapılan Çevrim İçi Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk Ölçeği (ÇÖHBÖ) kullanılmıştır. Ölçek; beşli likert tipi, 18 madde ve “Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Öz Yeterliği, Kendi Kendine Öğrenme, Öğrenen Kontrolü, Öğrenme Motivasyonu ve Çevrimiçi İletişim Öz Yeterliği” olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırma verileri salgın sürecinden ötürü çevrim ortamda katılımcılara sunulan form aracılığıyla toplanarak SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırma verilerinin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ölçeğin tümü için .898 olarak bulunmuştur. Araştırma bulguları sonucunda özel eğitim öğretmen adaylarının çevrim içi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluk düzeylerinin cinsiyet, mezun olunan lise türü, kardeş sayısı, kullanılan cihaz türü, internet süresi değişkenleri açısından farklılaşmadığı; sınıf düzeyi, yerleşim yeri çevresi, ailenin ekonomik geliri değişkenleri açısından farklılaştığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The goal of this study is to analyze the readiness levels of special education pre-service teachers for online learning. In this study, surveys were used as one of the descriptive research models of quantitative research methods. Students at the university level are the subjects of the research. Study participants consist of 80 students, 53 girls and 27 boys, studying special education. Researchers collected data using the Readiness Scale for Online Learning, which has been adapted for Turkish. There are 18 five-point Likert type items on the scale. Researchers collected data via a form offered to participants in the online environment due to the pandemic process and then analyzed them using SPSS. This research data score was found to have a Cronbach Alpha internal consistency coefficient of .898 for the whole scale. Based on the research findings, it was determined that pre-service special education teachers' readiness levels for online learning did not differ based on their gender, type of high school graduation, number of siblings, type of device used, or amount of online time. There are however differences between the variables related to the year in the university, the university territory, and the socioeconomic status of the parents.

Keywords