Coğrafi Faktörlerin Aden Körfezi’ndeki Deniz Haydutluğu Eylemlerine Etkisi

Author:

Number of pages: 602-634
Year-Number: 2022-30

Abstract

Deniz taşımacılığı, uluslararası ticaretin belkemiğini oluşturmaktadır. Küresel ticaretin hacim olarak yaklaşık yüzde 80'i ve değer olarak yüzde 70'inden fazlası deniz yoluyla taşınmaktadır. Deniz haydutluğu 1990’lı yıllarda Soğuk Savaş’ın bitmesiyle birlikte Afrika kıyılarında artış göstermiştir. Afrika kıyılarında gerçekle-şen silah, uyuşturucu, insan kaçakçılığının yanı sıra deniz haydutluğu gibi yasadışı eylemler bölgesel ve küresel ticaret rotalarının güvenliğini ciddi şekilde etkilemektedir. Deniz haydutluğu eylemlerinin gerçekleştiği bölgelerin sahip olduğu coğrafi (fiziki, siyasi, beşerî ve ekonomik) özellikler eylemlerin yoğunluğunu etkilemektedir. Jeopolitik ve jeostratejik açıdan Aden Körfezi, dünya ticaret rotaları içerisinde büyük bir öneme sahiptir. Somali’de 1990’lı yıllardan bugüne kadar yaşanan sorunlar bölgenin sahip olduğu coğrafi özellikler ile birleşerek Aden Körfezinde deniz haydutluğu eylemlerinin artmasına neden olmuştur. Tarama modelinde betimsel bir araştırma olan bu çalışmanın amacı, coğrafi faktörlerin Aden Körfezi’nde deniz haydutluğu eylemleri üzerindeki etkilerini incelemektir.

Keywords

Abstract

Maritime transport is the backbone of international trade. About 80 percent of global trade by volume and more than 70 percent by value is transported by sea. Piracy has increased on African coasts in the 1990s with the end of the Cold War. In addition to the smuggling of weapons, drugs and people on the African coast, illegal acts such as piracy seriously affect the security of regional and global trade routes. The geographical (physical, political, human and economic) characteristics of the regions where piracy actions take place affect the intensity of the actions. In terms of geopolitical and geostrategic aspects, the Gulf of Aden has a great importance in the world trade routes. The problems experienced in Somalia since the 1990s, combined with the geographical features of the region, have led to an increase in piracy in the Gulf of Aden. The aim of this study, which is a descriptive study in the survey model, is to examine the effects of geographical factors on piracy activities in the Gulf of Aden.

Keywords