İşletmelerin Girişimcilik Yönelimiyle İhracat Yönelimi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Kuyumculuk Sektörü Üzerine Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-30
Number of pages: 543-569
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir işletme sahibinin girişimci profili ve çalışanların girişimcilik algılarının ihracata yönelmede önemli bir faktör olduğu kabul edilmektedir. Girişimcilik yönelimi yüksek olan işletmeler, uluslararası pazara yönelik girişimsel süreçlerini tasarlarken pazardaki rakiplerine karşı daha sürdürülebilir rekabet avantajı elde edecektir. Bu çalışmada kuyumculuk sektöründe ihracat yapan küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin girişimcilik yönelimi algılarının ihracat yöneliminde nasıl bir değişim yarattığı araştırılmıştır. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından e-posta ile gönderilen listeden, ihracat karı diğerlerine göre daha yüksek olan 7 tanesi seçilmiş ve bu işletmelerin sahipleri ile görüşülmüştür. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bilgiler MaxQDA2020 nitel veri analiz programı ile analiz edilerek sonuçlar özetlenmiş ve bu sonuçlara ilişkin yorumlara yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

It is accepted that the entrepreneurial profile of a business owner and the entrepreneurial perception of the employees are an important factor in export orientation. Businesses with a high entrepreneurial orientation will gain a more sustainable competitive advantage against their competitors in the market while designing their entrepreneurial processes for the international market. In this study, it has been investigated how the entrepreneurial orientation perceptions of small and medium-sized business owners exporting in the jewelry sector create a change in export orientation. From the list sent by the Istanbul Minerals and Metals Exporters' Association (IMMIB) by e-mail, 7 of them with higher export profits were selected and the owners of these enterprises were interviewed. Semi-structured interview technique was used in data collection. The information obtained as a result of the study was analyzed with the MaxQDA2020 qualitative data analysis program, and the results were summarized and comments on these results were included.

Keywords