Empati ve Hızın Beyin Fırtınasında Yaratıcılığa Etkisiv

Author:

Year-Number: 2022-31
Number of pages: 417-436
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, empati ve hızın beyin fırtınasında yaratıcılığa etkisini incelemektir. Empati, engelli bir bireyin yerine kendisini koyma yönergesiyle manipüle edilmiştir. Yüksek empati koşulunda katılımcılardan, engelli bir bireyin yaşadığı zorluklarla ilgili duygu ve düşüncelerini yazmaları istenmiştir. Düşük empati koşulunda katılımcılar, engelli bir bireyin yaşadığı zorlukları objektif bir şekilde değerlendirmiştir. Katılımcıların yarısına düşüncelerini hızlı bir şekilde yazmaları yönergesi verilmiştir. Kontrol koşulunda katılımcılara böyle bir yönerge verilmemiştir. Araştırmaya araştırma kredisi karşılığında Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin farklı bölümlerinden olan toplam 218 öğrenci katılmıştır. Katılımcılar yazım hızı ve duygu nötralizasyonu görevinden sonra araştırmanın koşullarına seçkisiz olarak atanmıştır. Manipülasyonlar yapıldıktan sonra katılımcılar engelli bir bireyin yaşamını geliştirme konusunda 12 dakikalık bir beyin fırtınası oturumuna dâhil olmuşlardır. Araştırma sonuçları, yüksek empati koşulunda olanların düşük empati koşulunda olanlara göre daha yaratıcı düşünceler ürettiklerini göstermiştir. Ayrıca hız koşulunda olan katılımcılar, kontrol koşulunda olanlara göre daha derin ve yaratıcı düşünceler üretmişlerdir. Hız koşulu ile yaratıcılık arasındaki ilişkiye derin düşünme kısmi aracılık etmektedir. Ayrıca, bilişsel empati kurma ile yaratıcılık arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkiye esneklik tam bir aracılık etmektedir. Algısal ölçümler de yaratıcılıkta gözlenen etkilerin birçoğunu desteklemektedir. Araştırmanın bulguları ilgili literatür ışığında tartışılmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to examine the influence of empathy and velocity on creativity in brainstorming. Empathy was manipulated by instructing the participants to put themselves in the place of a disabled person. The participants in the high empathy condition were instructed to write down their cognitions and feelings about the difficulties that a disabled person can face. However, those in the low empathy condition were objectively written down the difficulties of a disabled person. A total of 218 students from various departments at Abant İzzet Baysal University participated in this experiment for an experimental credit. After the typing speed and neutralization task, they were randomly assigned to the experimental conditions. After manipulations all participants were exposed to a brainstorming task that led them to improve the ways for the life conditions of a the ways for the life conditions of a disabled person for twelve minute session. Findings of this experiment showed that the participants in the high empathy condition generated more creative ideas than those in the velocity condition generated more deeper and unique (creative) ideas than those in the control condition. In addition, deep thinking played a mediator role for the relationship between velocity and creativity. Moreover, there was a positive relationship between cognitive empathy and creativity and this relationship was fully mediated by flexibility. Finally, some perception data confirmed the effects of independent variables. These research findings were discussed in the light of literature.

Keywords