Türkiye’de İletişim Alanında Bazı Doktora Tezleri Üzerine Nitel Bir İnceleme (1985-2020)

Author:

Year-Number: 2022-31
Number of pages: 350-379
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültürel bir olgu, insanın anlam arama çabası ve anlamları ortak kılma sürecini ifade eden iletişim özellikle 21. yüzyılın son çeyreğinde teknolojinin gelişimine bağlı olarak gelişim göstermiş bilim olarak kabul görmüştür. Çalışmanın genel amacı, iletişim bilimi alanında yapılmış farklı konuları inceleyen (kitle kültürü, kurum imajı, siyasal iletişim, pazarlama halkla ilişkiler, kişilerarası iletişim) 5 doktora tezinin kuramsal ve yöntem bilimsel yaklaşım bağlamında incelenerek kendi alanlarına nasıl bir katkı sağladıklarını akademik yönelimlerini tespit etmek ve araştırmacılara yol göstermektir. Bu bağlamda çalışma alanıyla ilişkin çıkarımlarda bulunmak suretiyle iletişim alanı açısından yorumlanarak öneriler getirilmiştir. Çalışma kapsamında ele alınan tezlere Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanı aracılığıyla ulaşılmıştır. Araştırma 1985-2020 yılları arasında bulunan iletişim bilimi alanı ile ilişkili farklı konuları ele alan 5 doktora tezleri ile sınırlı olup ele alınan tezlerin yöntembilim perspektivinden analizi yapılmıştır. Çalışmada, iletişim alanındaki çalışmaların seyri ve incelenen konuların neler olduğu analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, teknolojiye de bağlı olarak iletişim araştırmalarında konuların farklılaşarak gelişim gösterdiği, kültürel ve toplumsal etkileri olduğu bulgularına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Communication, which expresses a cultural phenomenon, the human effort to search for meaning and the process of making meanings common, has been accepted as a science that has developed depending on the development of technology, especially in the last quarter of the 21st century. The general purpose of the study interested in the different topics that were made in the field of Communication Science (mass culture, corporate image, Political Communication, Marketing, Public Relations, interpersonal communication) 5 of PhD thesis by examining them in the context of the theoretical and methodological approach to academic researchers to identify how they provide a contribution to their fields and their orientation is to show the way. In this context, suggestions have been introduced in terms of the field of communication with the implications related to the field of study. The theses covered in the study were accessed through the National Thesis Center database of the Council of Higher Education. The research was limited to 5 doctoral theses that are related to the different subjects associated with the communication science area between 1985-2020 and the methodology of the methodology of the following theses has been made. In the study, the course of studies in the field of communication and the subjects examined were analyzed. As a result of the research, the findings in communication research in communication research have been developed by differentiation, cultural and social effects has been reached.

Keywords