Balkanlarda Aşkın Karşı Yakası

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 427-445
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın fıtratındaki bazı duygular kimi zaman din, inanç ve sosyal çevreye baskın gelmiştir. Aşk da bu duygulardandır. Tarafların farklı sosyal çevre veya dinden olmaları böyle aşkların yaşanmasına engel olamamıştır. Balkanlarda oldukça uzun sayılabilecek bir Osmanlı Müslüman idaresi yaşanmıştır. Devamında da hâlen günümüzde Müslüman ve Hristiyanlar bu coğrafyada beraber yaşamaya devam etmektedirler. Bu uzun birliktelikte sosyal ilişkilerin olmaması düşünülemez. Çalışmada Balkanlarda yaşanan ve kaleme alınan iki farklı dine mensup aşklar ele alınmıştır. Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya ve Hırvatistan’dan örnekler üzerinden bir tasnife gidilmiştir. Bu tasnif sonucunda iki farklı dine mensup aşkların hemen her türlüsüne ait edebî ürünlerin varlığı ortaya konulmuştur. Aşkların tasnifi evlilik, ilan edilmiş ve ilan edilememiş aşklar olarak üç kategoride yapılmıştır. Çalışma betimsel bir çalışma olup Balkanlardaki uzmanların da görüşleri alınmış ve taramalar yapılmıştır. Bu aşk ve evliliklere dair edebi ürünlerin Balkanlarda iki farklı dine mensup halklar arasında sosyal ve insani bir yakınlaşma aracı olduğunu göstermesi oldukça çnemli bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

Some emotions in human nature sometimes overcame religion, belief, and social environment. Love is one of these emotions. The fact that the sides were from different social environments or religions could not prevent such love from happening. There was an Ottoman Muslim administration in the Balkans, which can be considered quite long. After that, Muslims and Christians continue to live together in this geography today. The absence of social relations in this long union is unthinkable. In the study, the loves of two different religions lived and written in the Balkans were discussed. The classification was made over the examples from Greece, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Macedonia, and Croatia. As a result of this classification, the existence of literary products belonging to almost all kinds of love belonging to two different religions has been revealed. The classification of loves was made in three categories as marriage, declared, and undeclared loves. The study is a descriptive study and the opinions of the experts in the Balkans were also taken and scans were made. It is a very important situation that these literary works on love and marriage show that they are a means of social and human rapprochement between peoples of two different religions in the Balkans.

Keywords