Çocuklarla Felsefe Çalışmalarında Kullanılabilecek Bazı Matematiksel ve Mantıksal Paradoks Örnekleri

Author:

Year-Number: 2022-31
Number of pages: 636-651
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze kadar öğretim faaliyetlerinin amaçlarına bakıldığında bireylerin düşünme becerilerinin gelişimine yönelik arayışların önemi rahatlıkla görülebilir. Çocuklarla felsefe çalışmaları bu arayışın sonuçlarından biri olarak yirminci yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bireylerin düşünme, aklını kullanma ve nitelikli tartışma gibi becerilerini geliştirmeye yönelik olan çocuklarla felsefe çalışmalarında kullanılacak içerik oldukça önemlidir. Bazı paradokslar bu becerilerin kazandırılması için elverişli uyarıcılar olabilir. Çünkü paradoksların doğasındaki özellikler, çocuklarla felsefe etkinliklerinin amaçlarıyla büyük oranda örtüşmektedir. Bu çalışmada soyut düşünme becerisini kazanmış 11 yaş sonrası çocuklarla felsefe uygulamalarında kullanılabilecek bazı paradoks örnekleri sunulmuştur. Bu nedenle çalışmada paradoks örnekleri içeren birçok doküman analiz edildiği için nitel araştırma tekniklerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. İnceleme sonunda kullanışlı olabilecek dokuz tane paradoks örneği bulunmuştur. Ayrıca çalışmada bu paradoksların öğrenme ortamında nasıl kullanılacağına ilişkin yedi aşamadan oluşan öneri sunulmuştur. Bu aşamalara uygun bir şekilde iyi seçilmiş paradoks örnekleriyle gerçekleştirilen çocuklarla felsefe çalışmalarında olumlu sonuçlar elde edilebilir.

Keywords

Abstract

Looking at the aims of teaching activities from the past to the present, the importance of searches for the development of individuals' thinking skills can easily be seen. Philosophy studies with children emerged in the twentieth century as one of the results of this search. The content to be used in philosophy studies with children, which aims to develop individuals' skills such as thinking, using their mind and qualified discussion, is very important. Some paradoxes can be favorable stimuli for the acquisition of these skills. Because the features in the nature of paradoxes largely overlap with the aims of philosophy activities with children. In this study, some examples of paradoxes that can be used in philosophy practices with children after the age of 11 who have acquired the ability to think abstractly are presented. For this reason, since many documents containing paradox examples were analyzed in the study, document analysis, which is one of the qualitative research techniques, was used. At the end of the review, nine examples of paradox were found that could be useful. In addition, in the study, a proposal consisting of seven stages was presented on how to use these paradoxes in the learning environment. Positive results can be obtained in philosophy studies with children, which are carried out with well-chosen paradox examples in accordance with these stages.

Keywords