Ortaokul Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-31
Number of pages: 405-416
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, ortaokul öğrencilerinin medya okuryazarlık düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu ortaokul 7. sınıf 22 öğrenci ve 8. sınıf 18 öğrenci olmak üzere toplam 40 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise betimsel analiz yöntemi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler incelendiğinde; öğrencilerin en güvendiği medya aracının televizyon olduğu, öğrencilere göre medyanın gerçekleri yansıtmadığı, öğrencilerin medyada günlük 1 ile 5 saat arasında zaman geçirdiği, medya okuryazarlığı dersinin öğrencileri medya hakkında olumlu yönde etkilediği ve öğrencilerin ailelerinin sosyal medyada zaman geçirmelerine olumsuz yönde etki etmediği bulgularına ulaşılmıştır. Öğrenciler, medya okuryazarlığı dersi ile ilgili önerilerde bulunmuşlardır.

Keywords

Abstract

The primary purpose of this research is to determine the factors affecting the media literacy levels of secondary school students. The study group of the research consists of 40 secondary school students, 22 7th grade and 18 8th grade students. The case study design, one of the qualitative research methods was used in the research. In the study, a semi-structured interview form developed by the researchers was used as the data collection tool. In the analysis of the obtained data, the descriptive analysis method was applied. When the data obtained as a result of the research is analyzed; It has been reached that the most trusted media tool by the students is television, the media does not reflect the facts according to the students, they spend between 1 and 5 hours a day in the media, the media literacy course affects them positively about the media and does not negatively affect their families spending time on social media. The students made suggestions about the media literacy course.

Keywords