Türkiye’de Yaşam Boyu Öğrenme Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-31
Number of pages: 240-258
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’de yaşam boyu öğrenme alanında yapılan lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler aracılığıyla analiz edilip genel yönelimlerinin saptanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, YÖK – Ulusal Tez Merkezi veri tabanında kayıtlı ve tez başlığında ‘yaşam boyu öğrenme’ ifadesini içeren tüm tezler incelenmiştir. Tez başlığında ‘yaşam boyu öğrenme’ kavramını barındıran 107 yüksek lisans ve 19 doktora tezi olmak üzere toplamda 126 tez çalışmaya dâhil edilmiştir. Arama sonucu çıkan yalnızca 1 tez bitirme tezi olduğu için araştırma dışı bırakılmıştır. Yaşam boyu öğrenme alanında ülkemizde yapılmış olan çalışmaların güncel halini çok sayıda ölçüt aracılığıyla bir bütün halinde sunan bu çalışma, araştırmacılara yürütebilecekleri çalışmalara ilişkin yol göstermesi bakımından önemlidir. Araştırma; nitel araştırmada doküman analizi yöntemi ve betimsel analiz tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı tarafından saptanan çeşitli ölçütler yoluyla tezler analiz edilmiş, tablolanmış ve yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; yaşam boyu öğrenme alanında yapılmış olan tezlerde kadın araştırmacıların sayısı erkeklerden oldukça fazladır. Tezler çoğunlukla doktor öğretim üyesi unvanına sahip danışmanlar tarafından yüksek lisans düzeyinde yönetilmiş ve tez basım yılı dağılımı son yıllarda artmış olmakla birlikte en fazla tez 2019 yılında yapılmıştır. Alanda en fazla çalışma yapılan üniversiteler Bartın Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesidir. Araştırmacılar daha çok kalabalık çalışma gruplarıyla, nicel araştırma yöntemi kullanılan çalışmaklar yapmış olup; grupların odak noktalarına öğrencileri ve öğretmenleri almayı tercih etmişlerdir. Araştırmacıların kullandıkları veri toplama araçları da tercih ettikleri yöntemlerle paralellik göstermiştir.

Keywords

Abstract

It is the target of this research to analyze the postgraduate theses made in the field of lifelong learning in Turkey through various variables and to detect their general tendencies. Within this scope, all theses registered in the YÖK - National Thesis Center database that include the phrase 'lifelong learning' in the thesis title were analyzed. A total of 126 theses, 107 master's and 19 doctoral theses, which contain the concept of "lifelong learning" in the thesis title, got involved in the study. Only one thesis that came up as a result of the search was excluded from the research because it was a graduation thesis. This research that presents the current state of the studies carried out in our country in the field of lifelong learning as a whole through many criteria is significant in terms of guiding researchers about the studies they can implement. This study was conducted with the document analysis method and it was carried out with the descriptive analysis technique with regard to the qualitative research method.  Aforementioned theses were analyzed, tabulated and interpreted through various criteria determined by the researcher. According to the results obtained; the number of female researchers in theses made in the field of lifelong learning is considerably higher than that of men. Theses were mostly managed at the master's level by advisors holding the title of assistant professor, and although the distribution of thesis publication year has increased in recent years, the highest number of theses was made in 2019. The universities with the most studies in the field are Bartın University and Sakarya University. Researchers mostly conducted studies using quantitative research methods with large study groups and preferred to include students and teachers at the focal points of the groups. The data collection tools used by the researchers also showed parallelism with the methods they preferred.

Keywords