Spor Eğitimi Alan Öğrencilerde Benlik Saygısının Liderlik Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2022-32
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-05 10:43:23.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 446-464
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma,  spor eğitimi kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin benlik saygılarının liderlik davranışlarını yordama gücünü belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu rastgele yöntemle seçilmiş 276 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem gruptan verileri elde etmek için “Benlik Saygısı” ve “Liderlik Davranışları” ölçekleri kullanılmış olup, benlik saygısı ölçeği 10 maddeden liderlik davranışları ölçeği ise 19 madde ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır. Normallik analizi sonucunda veriler normal dağılım gösterdiğinden parametrik analizler yapılmıştır. Bağımlı değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü belirlemek için “Pearson Korelasyon”, benlik saygının liderlik davranışlarını yordama gücünü belirlemek için ise “Basit Doğrusal Regresyon” analizleri yapılmıştır. Örneklem grubunun cinsiyet değişkeninde her iki ölçekte de anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Bölüm değişkeninde benlik saygısı ile liderlik davranışlarının yapıyı kurma boyutunda anlamlı farklılık elde edilmiştir. Sınıf değişkeninde ise, liderlik davranışları ölçeği ve anlayış gösterme boyutunda anlamlı farklılık görülmüştür. Yapılan korelasyon analizi sonucunda benlik saygısı ile liderlik davranışları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. (r= 0.283; p<0.01). Ayrıca regresyon analizi sonucunda ise anlamlı bir ilişki gözlenmiş (R2 = 0.080), benlik saygısının liderlik davranışlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür(F = 23.807; P < 0.01).  Buradan hareketle mesleki yaşamlarında liderlik özelliklerinin önem kazanacağı ortamlarda bulunacak olan spor eğitimi alan öğrencilerin bu özellikleri davranışlarına yansıtabilmeleri için benlik saygılarının yüksek düzeyde olması gerektiği ifade edilebilir.

Keywords

Abstract

This research was conducted to determine the predictive power of self-esteem of students studying in sports education institutions on leadership behaviors. The sample group of the research consists of 276 randomly selected students. "Self-Esteem" and "Leadership Behaviors" scales were used to obtain data from the sample group. The self-esteem scale consists of 10 items and the leadership behavior scale consists of 19 items and 2 sub-dimensions. As the data showed normal distribution as a result of the normality analysis, parametric analyzes were performed. “Pearson Correlation” analyzes were used to determine the direction and strength of the relationship between dependent variables, and “Simple Linear Regression” analyzes were used to determine the power of self-esteem to predict leadership behaviors. No significant difference was found in the gender variable of the sample group in both scales. In the department variable, a significant difference was obtained in the dimension of establishing the structure of self-esteem and leadership behaviors. In the class variable, a significant difference was observed in the leadership behavior scale and the dimension of showing understanding. As a result of the correlation analysis, it was determined that there is a positive and significant relationship between self-esteem and leadership behaviors (r= 0.283; p<0.01). In addition, as a result of the regression analysis, a significant relationship was observed (R2 = 0.080), and self-esteem was a significant predictor of leadership behaviors (F = 23.807; P < 0.01). From this point of view, it can be stated that students who receive sports training, who will be in environments where leadership characteristics will gain importance in their professional lives, should have a high level of self-esteem in order to reflect these characteristics in their behaviors.

Keywords


 • Akeel, A. ve Indra , D. (2013). The role of transformation leadership style in motivating public sector employees in Libya. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7 (2), 99-108.

 • Arıcak, O.T. (1995). Üniversite öğrencilerinde saldırganlık, benlik saygısı ve denetim odağı ilişkisi [Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Arslan, H. ve Uslu, B. (2013). Öğretmen Adaylarının Liderlik Yönelimlerinin İncelen- mesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 42-60

 • Ashford, S.J. (1986). Feedback-seeking in individual adaptation: A resource perspecti- ve. Academy of Management Journal, 29 (3), 465–487.

 • Atar, E. ve Özbek, O. (2009). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Lider- lik Davranışları . Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 51-59 . DOI: 10.1501/Sporm_0000000150

 • Atwater, L.E. & Waldman, D. (1998). 360 degree feedback and leadership development. The Leadership Quarterly, 9 (4), 423–426.

 • Atwater, L.E., Dionne, S.D., Avolio, B., Camobreco, J.F., & Lau, A.W. (1999). A longitu- dinal study of the leadership development process: Individual differences predicting leader effectiveness. Human Relations, 52, 1543–1562.

 • Avolio, B.J., Rotundo, M. & Walumbwa, F.O. (2009). Early life experiences as determi- nants of leadership role occupancy: The importance of parental influence and rule breaking behavior. The Leadership Quarterly, 20, 329–342.

 • Bass, B.M. & Bass, R. (2008). The Bass handbook of leadership: Theory, research, and manage- rial applications (4. Baskı). New York: Free Press.

 • Bass, B.M., & Stogdill, R.M. (1990). Bass & Stogdill’s handbook of leadership: Theory, rese- arch, and managerial applications. Simon and Schuster.

 • Baumeister, R.F., Campbell, J.D., Krueger, J.I. & Vohs, K.D. (2003). Does high self- esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science in the Public Interest. 4 (1): 1-44.

 • Baybek, H. ve Yavuz, S. (2005). Muğla Üniversitesi öğrencilerinde benlik saygısının incelenmesi. Muğla Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14 (1): 73, 95.

 • Bayrak Ayaş, E., Gacar, A., ve Nacar, E. (2020). Spor bilimleri fakültesinde öğrenim görürken pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi Fırat Üniversitesi örneği . The Journal of Academic Social Sciences, 100 (100), 283–294.

 • Beane, J.A., Lipka, R.P. & Ludewing, J.W. (1980). Synthesis of research on self-concept. Educational Leadership, 38, 84-89.

 • Bennis, W. & Nanus, B. (1985). The strategies for taking charge. Leaders, New York. Har- per. Row.

 • Bozyiğit, E. ve Sartık, Ş. (2018). Yöneticilik eğitimi alan üniversite öğrencilerin liderlik davranışlarının incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20 (3) , 47-59 .

 • Burger, J.M. (2006). Personality. (Çev.: İnan Deniz, Erguvan Sarıoğlu). İstanbul: Kaknüs Publishing.

 • Chan, K.Y., & Drasgow, F. (2001). Toward a theory of individual differences and lea- dership: Understanding the motivation to lead. The Journal of Applied Psychology, 86 (3), 481–498.

 • Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda benlik saygısı. Uzmanlık tezi. Ankara.

 • DeRue, D.S. & Wellman, N. (2009). Developing leaders via experience: The role of de- velopmental challenge, learning orientation, and feedback availability. The Journal of Applied Psychology, 94 (4), 859–875.

 • Deveshwar, A. & Aneja, I. (2014). A study of transnational and transformation leaders- hip styles and factors affect the leadership style, International Journal of Business, Economics and Management, 1 (8), 176-185.

 • Dragoni, L., Tesluk, P.E., Russell, J.E.A. & Oh, I.S. (2009). Understanding managerial development: Integrating developmental assignments, learning orientation, and access to developmental opportunities in predicting managerial competencies. Academy of Management Journal, 52 (4), 731–743.

 • Durukan, E., Can, S., Göktaş, Z. ve Arıkan A.N. (2006). Selçuk Üniversitesi beden eği- timi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin cinsiyete bağlı olarak liderlik davranışı (yapıyı kurma boyutu) yönünden karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 6 (1), 25-32.

 • Eren, E. (2013). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (9. Baskı). Beta Basım Yayın Dağı- tım, İstanbul, 461-477.

 • Gacar, A., Nacar, E. ve Bayrak Ayaş, E. (2017). Plaj hentbolu antrenörlerin liderlik tarz- larının incelenmesi. Beşeri Ve Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (15), 53–65.

 • Gist, M.E. & Mitchell, T.R. (1992). Self-efficacy: A theoretical analysis of its determi- nants and malleability. Academy of Management Review, 17, 183–211.

 • Hamachek, D.E. (1995). Ergen benliginin psikolojisi ve gelisimi. Ergenligi anlamak, 111-

 • İzgiç, F. ve Akyüz G. (2001). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Fobi ve Beden imgesi ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişkilerin Araştırılması. 3P Dergisi, 9, 592-598.

 • Jones, S. (1973). Self and Interpersonel Evaluations. Esteem Theories Versus Consis- tency Theories. Psychological Bulletin, 79, 185-199.

 • Judge, T.A., Bono, J.E., Ilies, R. & Gerhardt, M.W. (2002). Personality and leadership: A qualitative and quantitative review. The Journal of Applied Psychology, 87 (4), 765–779.

 • Judge, T.A., Colbert, A.E. & Ilies, R. (2004). Intelligence and leadership: A quantitative review and test of theoretical propositions. The Journal of Applied Psychology, 89 (3), 542–552.

 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Asil Publication Distribution, Ankara.

 • Kammeyer-Mueller, J.D., Judge, T.A. & Piccolo, R. F. (2008). Self-esteem and extrinsic career success: Test of a dynamic model. Applied Psychology: An International Review, 57 (2), 204–224.

 • Khaligova, F. (2019). Üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı travmaları, beden imajı ve benlik saygısı arasındaki ilişki [Yu ksek Lisans Tezi]. I stanbul Aydın U niversitesi.

 • Ko, C.H., Yen, J.Y., Chen, C.C., Chen, S.H. & Yen, C.F. (2005). Gender differences and related factors affecting online gaming addiction among Taiwanese adolescents. The Journal of Nervous and Mental Disease, 193 (4), 273-278.

 • Koçel, T. (2015). İşletme Yöneticiliği (16. Baskı). İstanbul, Beta.

 • Küçüközkan, Y. (2015). Liderlik ve motivasyon teorileri: Kuramsal bir çerçeve. Ulusla- rarası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 1 (2), 86-115.

 • Li, W.D., Arvey, R.D. & Song, Z. (2011). The influence of general mental ability, self- esteem and family socioeconomic status on leadership role occupancy and leader advancement: The moderating role of gender. The Leadership Quarterly, 22 (3), 520-534.

 • McColl-Kennedy, J.R., & Anderson, R.D. (2005). Subordinate–manager gender combi- nation and perceived leadership style influence on emotions, self-esteem and organizational commitment. Journal of Business Research, 58 (2), 115-125.

 • Morganett, S.R. (2005). Life skills. (Çev.: Sonay Güçray, Alim Kaya, Mesut Saçkes). Is- tanbul: Pegem Publishing.

 • Nacar, E., Gacar, A. ve Bayrak Ayaş, E. (2017). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Liderlik Özelliklerinindemografik Özellikler Açısından İncelenilmesi. The Journal of Academic Social Science, 51 (51), 492–501.

 • Ohlott, P.J. (2004). Job assignments. In C. D. McCauley, & E. Van Velsor (Eds.), The cen- ter for creative leadership handbook of leadership development (pp. 151–182). (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.

 • Özdayı, N. (2019). Üniversite öğrencilerinin benlik saygısının bazı demografik bilgilere göre incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 3 (1), 69-80.

 • Payne, S.C., Youngcourt, S.S. & Beaubien, J.M. (2007). A meta-analytic examination of the goal orientation nomological net. The Journal of Applied Psychology, 92 (1), 128–150.

 • Pepe, Ş. (2016). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin karar verme stilleri benlik saygısı ve iyimserlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi *Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Erciyes Üniversitesi.

 • Pierce, J.L., Gardner, D.G., Cummings, L.L. & Dunham, R. B. (1989). Organization- based self-esteem: Construct definition, measurement, and validation. Academy of Management journal, 32 (3), 622-648.

 • Reisoğlu, İ., Gedik, N. ve Göktaş, Y. (2013). Öğretmen adaylarının özsaygı ve duygusal zekâ düzeylerinin problemli internet kullanımıyla ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 38 (170).

 • Richman, G., Hope, T. & Mihalas, S. (2010). Assessment and treatment of self-esteem in adolescents with ADHD. Self-esteem across the lifespan: Issues and interventions, 111-123.

 • Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton Uni- versity Press.

 • Rosenberg, M. (1989). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton Uni-

 • Sadler, I. (2013). The role of self-esteem in learning to teach in higher education. Innova- tions in Education and Teaching International, 50 (2): 157-166. https://doi.org/10.1080/14703297.2012.760777

 • Sarıkaya, O.Ç. ve Bilir, F.P. (2019). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik özelliklerinin incelenmesi: Çukurova Üniversitesi örneği. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.

 • Shamir, B. & Howell, J.M. (1999). Organizational and contextual influences on the emergence and effectiveness of charismatic leadership. Leadership Quarterly, 10

 • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics. Allyn & Bacon, Pear- son Education.

 • Tengilimoğlu, D. (2005). Kamu ve özel sektör örgütlerinde liderlik davranışı özellikle- rinin belirlenmesine yönelik bir alan çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,

 • Tonga, Z. ve Halisdemir, D. (2017). Ergen öznel iyi oluşu ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 4 (12), 1214-1221.

 • A. (2006). Low self-esteem during adolescence predicts poor health, criminal

 • Tufan, B. (1989). Yüksek öğretim yapan bir grup öğrencinin benlik saygılarını dört yıl ara ile izleme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi 1989 (7), 28-37.

 • Tuna, Y. ve Kayaoğlu, A. (2013). Birey ve davranış. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Ya- yını.

 • Ünüvar, A (2003). Çok yönlü algılanan sosyal desteğin 15–18 yaş arası lise öğrencilerinin problem çözme becerisine ve benlik saygısına etkisi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • Velsor, E.V., Moxley, R.S. & Bunker, K.A. (2004). The leader development process. In C. D. McCauley, & E. Van Velsor (Eds.), The center for creative leadership handbook of leadership development (204–233). (2. Baskı.). San Francisco: Jossey-Bass.

 • Woolfolk, A. & Shaughnessy, M.F. (2004). An interview with Anita Woolfolk: The edu- cational psychology of teacher efficacy. Educational Psychology Review, 16 (2),

 • Yahaya, R. & Ebrahim, F. (2016). Leadership styles and organizational commitment: literature review. Journal of Management Development, 35 (2), 190-216.

 • Yalız S.D. ve Aydın, G. (2015). Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının liderlik özelliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (41), 1077-1084.

 • Yıldız, F. (2017). Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi *Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Beykent U niversitesi.

 • Žiaran, P. (2015). Humility and self-esteem as key predictors of ethical attitude in lea- dership. Procedia Economics and Finance, 34, 689-696.

                                                                                                    
 • Article Statistics