Spor Eğitimi Alan Öğrencilerde Benlik Saygısının Liderlik Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 446-464
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma,  spor eğitimi kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin benlik saygılarının liderlik davranışlarını yordama gücünü belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu rastgele yöntemle seçilmiş 276 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem gruptan verileri elde etmek için “Benlik Saygısı” ve “Liderlik Davranışları” ölçekleri kullanılmış olup, benlik saygısı ölçeği 10 maddeden liderlik davranışları ölçeği ise 19 madde ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır. Normallik analizi sonucunda veriler normal dağılım gösterdiğinden parametrik analizler yapılmıştır. Bağımlı değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü belirlemek için “Pearson Korelasyon”, benlik saygının liderlik davranışlarını yordama gücünü belirlemek için ise “Basit Doğrusal Regresyon” analizleri yapılmıştır. Örneklem grubunun cinsiyet değişkeninde her iki ölçekte de anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Bölüm değişkeninde benlik saygısı ile liderlik davranışlarının yapıyı kurma boyutunda anlamlı farklılık elde edilmiştir. Sınıf değişkeninde ise, liderlik davranışları ölçeği ve anlayış gösterme boyutunda anlamlı farklılık görülmüştür. Yapılan korelasyon analizi sonucunda benlik saygısı ile liderlik davranışları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. (r= 0.283; p<0.01). Ayrıca regresyon analizi sonucunda ise anlamlı bir ilişki gözlenmiş (R2 = 0.080), benlik saygısının liderlik davranışlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür(F = 23.807; P < 0.01).  Buradan hareketle mesleki yaşamlarında liderlik özelliklerinin önem kazanacağı ortamlarda bulunacak olan spor eğitimi alan öğrencilerin bu özellikleri davranışlarına yansıtabilmeleri için benlik saygılarının yüksek düzeyde olması gerektiği ifade edilebilir.

Keywords

Abstract

This research was conducted to determine the predictive power of self-esteem of students studying in sports education institutions on leadership behaviors. The sample group of the research consists of 276 randomly selected students. "Self-Esteem" and "Leadership Behaviors" scales were used to obtain data from the sample group. The self-esteem scale consists of 10 items and the leadership behavior scale consists of 19 items and 2 sub-dimensions. As the data showed normal distribution as a result of the normality analysis, parametric analyzes were performed. “Pearson Correlation” analyzes were used to determine the direction and strength of the relationship between dependent variables, and “Simple Linear Regression” analyzes were used to determine the power of self-esteem to predict leadership behaviors. No significant difference was found in the gender variable of the sample group in both scales. In the department variable, a significant difference was obtained in the dimension of establishing the structure of self-esteem and leadership behaviors. In the class variable, a significant difference was observed in the leadership behavior scale and the dimension of showing understanding. As a result of the correlation analysis, it was determined that there is a positive and significant relationship between self-esteem and leadership behaviors (r= 0.283; p<0.01). In addition, as a result of the regression analysis, a significant relationship was observed (R2 = 0.080), and self-esteem was a significant predictor of leadership behaviors (F = 23.807; P < 0.01). From this point of view, it can be stated that students who receive sports training, who will be in environments where leadership characteristics will gain importance in their professional lives, should have a high level of self-esteem in order to reflect these characteristics in their behaviors.

Keywords