Ulusal Literatürde Yer Alan Macera Turizmi Çalışmalarının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-32
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-13 09:59:23.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 353-371
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sürekli gelişim ve değişim içerisinde bir sektör olan Turizm, hem ülkelerin tanıtımına katkı sağlayan hem de ülkelere ekonomik girdi temin eden önemli bir alandır. İnsanların farklılık, yenilik arayışları ile ortaya çıkan alternatif turizm türleri içerisinde yer alan macera turizminin yeri önemlidir. Macera turizmi alanında ulusal anlamda yapılan çalışmaların sayısı oldukça az olmakla birlikte, çalışma içerisinde, Türkiye’de macera turizmi potansiyeli ve bu maksatla bu alanla ilgili son 10 yıl içerisinde ulusal alanda yapılmış olan tez, makale, bildiri çalışmalarından oluşan 41 adet çalışma SLT metodu ile analiz edilmiştir. Macera turizmi alanında incelenen 41 çalışmadan elde edilen bulgulara göre; bu alanda yapılan çalışmaların son yıllarda artış gösterdiği, macera turizmi türlerinden en çok araştırılanların; “Dağ ve Kış Turizmi” ve “Su Altı Dalış Turizmi” olduğu, en az araştırılanların ise; “Savaş Turizmi”, “Doğa Yürüyüşü” ve “Kamp ve Karavan Turizmi” olduğu görülmüştür. Ayrıca alandaki çalışmaların %58’ini makaleler oluşturmaktadır. Araştırılan çalışmaların, makale olanlarının yayımlandığı dergilerin indeks bilgileri arasında; Tr Dizin ve Diğer indeksler görülmüş olup, alan indeksi (Scopus ve ISI’da taranan dergiler) ve SCI, SSCI gibi indekslere rastlanmamıştır. Çalışmanın sonuçları olarak, macera turizmi türlerinin ulusal literatürde yeni yer aldığı ve bu alanda eksikliklerin olduğu söylenebilir. Bu bağlamda çalışma ayrıca, macera turizmi alanında yapılacak olan çalışmalara katkı sağlama açısından olası bir fayda öngörmektedir.

Keywords

Abstract

Tourism, which is a sector that is in constant development and change, is an important field that both contributes to the promotion of countries and provides economic input to countries. The place of adventure tourism, which is among the alternative tourism types that emerged with people's search for difference and innovation, is important. In this study, 41 studies, consisting of thesis, article, and papers made in the last 10 years on adventure tourism in Turkey, were analyzed with the SLR (Systematic Literature Review) method. According to the findings obtained from 41 studies examined in the field of adventure tourism, it has been understood that the studies in this field have increased in recent years. The most researched types of adventure tourism; “Mountain and Winter Tourism” and “Underwater Diving Tourism” are the least researched ones; It has been seen that there are "War Tourism", "Hiking" and "Camping and Caravan Tourism". In addition, 58% of the studies in the field are articles. It was seen that the index information of the journals in which the articles included in the research were published were TR Index and other indexes. No studies were found in the journals indexed in Scopus and ISI, and in indexes such as SCI and SSCI. As a result of the study, it can be said that adventure tourism types are new in the national literature and there are deficiencies in this field. In this context, the study also foresees a possible benefit in terms of contributing to the work to be done in the field of adventure tourism.

Keywords