Küresel Markaların Marka Değeri Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi

Author :  

Year-Number: 2022-32
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-13 09:59:26.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 410-426
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pazar faaliyetlerinin tüm dünyada giderek daha yoğun yaşanması ve gelişmesi, marka değerinin işletmeler açısından daha önemli olmasına neden olmaktadır. Günümüz dünyasında yalnızca marka yaratmanın yeterli olmadığı, yaratılan markaların süreklilik arz etmesi içinde marka değeri kapsamında çalışmaların yapılmasının gerekli olduğu işletmeler tarafından fark edilmektedir. Marka değerinin önemi yalnızca sembol, isim gibi görsel kimlik unsurlarından ibaret olmadığı ve bu doğrultuda soyut imgelerin ilişkisinden öte bir yaklaşım portfölyösü olduğu artık bilinen bir gerçekliktir. Anlaşılacağı üzere işletmeye ait maddi ve manevi varlık ve sorumlulukların her biri, marka değeri üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler barındırmaktadır. Dolayısıyla işletmelerin öncelikli hedefini; marka değerini yansıtan ve zihinde kalıcı etkiler bırakan faaliyet üzerine yoğunlaşarak etkili bir iletişim stratejileri belirlemektedir. Bu çalışmada; marka, marka değeri ve marka değer bileşenleri üzerinde durulmuş, ardından her yıl Brand Finance tarafından yayınlanan dünyanın en değerli markalar sektörel ve ülkeler esas alınarak 2016-2017-2018-2019-2020 ve 2021 yılları üzerinden karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Araştırma da elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile yorumlanmıştır. İçerik analizi gerçekleştirme amacı ile yapılan araştırmamızda veriler Brand Finance şirketi tarafından yayınlanan raporlardan elde edilmiştir. Araştırma sonucuna göre ABD firmalarının listede ağırlıklı olduğu görülmektedir. Amerika’nın yanı sıra gelişmiş Avrupa bölgesi otomotiv sektöründe Batının devi olarak bilinen Almanya geçmiş yıllarda olduğu gibi günümüzde ve gelecekte Mercedes, BMV ve Volkswagen markalarıyla adından söz ettireceği görülmektedir. Almanya dışında diğer gelişmiş Avrupa ülkelerinin değerlendirmeye tabi tutulan sıralama da yer almaması ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türkiye’den de hiçbir markanın listeye girememesi dikkat çekmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden Suudi Arabistan’ın petrol, Hindistan’ın ise otomotiv sektöründe bir marka ile listeye girdiği Çin ise, son üç yıl içerisinde küresel bir marka olarak yerini geliştirdiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

The fact that market activities are experienced and developed increasingly all over the world causes brand value to be more important for businesses. In today's world, it is noticed by businesses that it is not enough to create a brand alone, and that it is necessary to work within the scope of brand value in order to ensure the continuity of the created brands. It is a well-known fact that the importance of brand value does not consist only of visual identity elements such as symbols and names, and in this direction, it is an approach portfolio beyond the relationship of abstract images. As it can be understood, each of the tangible and intangible assets and responsibilities of the enterprise has positive or negative effects on the brand value. Therefore, the primary goal of enterprises; It determines effective communication strategies by focusing on the activity that reflects the brand value and leaves a lasting impression in the mind. In this study; brand, brand equity and brand value components were emphasized, and then the world's most valuable brands, published by Brand Finance every year, were analyzed comparatively over the years 2016-2017-2018-2019-2020 and 2021 on the basis of sectors and countries. The data obtained in the research were interpreted by the content analysis method. In our research, which was carried out with the aim of performing content analysis, the data were obtained from the reports published by the Brand Finance company. According to the results of the research, it is seen that US companies are dominant in the list. It is seen that Germany, which is known as the giant of the West in the developed European region automotive sector, as well as the USA, will make a name for itself with Mercedes, BMV and Volkswagen brands today and in the future, as in the past years. It is noteworthy that, apart from Germany, many developed European countries are not included in the ranking, and that no brand from Turkey, as well as European countries, is included in the list. Among developing countries such as Turkey, Saudi Arabia has been on the list with a brand in the oil sector and India with a brand in the automotive sector, while China has seen that it has developed its position as a global brand in the last three years.

Keywords


 • Akgün, V. Ö. ve Yavuz, U. (2021). Küresel markalardan beklenen fayda ve küresel marka bilinç düzeyinin küresel markalara yönelik tutumlara etkisi: ampirik bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 24 (1), 135-150.

 • Bozkurt, H, H. (2014). Halkla ilişkilerde yeni yaklaşımlar. Editör: H. Hale Bozkurt. Para- digma Akademi Yayınları

 • Brand Finance Global 500 (2016). Global ölçekte markaların sıralaması. Erişim Tarihi: 1 Mayıs 2022, https://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/brand-finance

 • Mayıs 2022, https://brandfinance.com/wp-

 • Mayıs 2022, https://brandirectory.com/download-report/brand-finance-global-

 • Çınarlı, İ. (2009). Stratejik iletişim yönetimi. Beta Yayınları

 • Demirkol, Ş ve Karayılan, E. (2016). Turizmde markalaşma. Editör: Yrd. Doç. Dr Şehnaz Demirkol, Değişim Yayınları

 • Denençli, C. (2013). Küresel markalar, yerellik ve kültürel göstergeler. The Turkish On- line Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, 3, (1). 1-11.

 • Ertürk, Ö, K. ve Şeşen, E. (2016). Küreselleşen dünyada halkla ilişkiler ve uzlaşı. Kutup Yıl- dızı Yayınları

 • Gustafson, T. ve Chabot, B. (2007). “Marka bilinirliği”. Cornell Akçaağaç Bülteni, 105 (1)

 • Güngördü, B. Zengin, B. ve (2015). Marka değerinin hesaplanması üzerine ampirik bir

 • Kaptanoğlu, R. Ö., Kılıçarslan, M., & Tosun, A. (2019). Marka ve marka farkındalı- ğı. The Journal of Social Science, 3(5), 248-266

 • Keskin, H., & Çilingir, Z. (2010). Web sitelerinin globalizasyonu üzerine büyük global Amerikan markalarına yönelik bir içerik analizi uygulaması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 51-66.

 • Marangoz, M. (2007). Marka değeri algılamalarının marka yayılmaya etkileri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ege Akademik Bakış, 7 (2). 459-483

 • Hofstede, G.and Hofstede, G.J. (2005) Cultures and organizations. Software of the Mind McGrawHill.

 • Morley, D. and Robins, K. (1997). Kimlik mekânları. küresel medya, elektronik ortamlar ve kültürel sınırlar (Çev.: Erdal Alova). Ayrıntı Yayınları

 • Shabbir, MQ, Khan, AA ve Khan, SR (2017). Marka sadakati marka imajı ve marka de- ğeri: marka farkındalığının aracılık rolü. Uluslararası Yenilik ve Uygulamalı Çalışmalar Dergisi, 19 (2), 416-423

 • Taşçı, H. ve Baş, M. (2018). Marka, marka değeri ve değerleme yöntemleri. Üçüncü Sek- tör Sosyal Ekonomi Dergisi, 53, (3). 710-723.

 • Ustakara, F. (2015). Kent markalama. stratejik iletişim bağlamında marka şehir projesi. Litera- türk Academia

 • Yıldırım, B. (2015). İletişim araştırmalarında yöntemler, uygulama ve örneklerle. Litera- türk Yayınları

                                                                                                    
 • Article Statistics