Küreselleşme ve Kültürel Akışkanlık Bağlamında “Baby Shower“ Ritüeli: İstanbul Örneği

Author:

Year-Number: 2022-32
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-13 09:59:28.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 560-591
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşmenin önemli aygıtlarından olan kitle iletişim araçlarının etkin kullanımı ve teknolojideki gelişmeler kapitalizmin diğer unsurlarıyla birleşerek dünyada yeni kültürel anlayışların oluşmasına neden olmaktadır. Dinamik ve ideolojik karekteristik özellikleriyle küreselleşme;  birçok alanda olduğu gibi kültürel alanda da sınırları ortadan kaldırarak, ulusal kültürleri türdeşleştirmektedir. Medyanın güdümleyici yönü ile sistemin arzu ettiği homojen zemin oluşurken kültür de akışkan bir hal almaktadır. Kültür, barındırdığı ulusal öğelerden, yerellikten uzaklaşmakta, değişmekte ve yeni bir sürece evrilmektedir. Mutlu bir başlangıcı kutlamak üzere gerçekleştirilen Türk doğum ritüellerinin de küreselleşme ve kültürel akışkanlık bağlamında bir takım değişikliklere uğradığı görülmektedir. Araştırma ile söz konusu değişimlere örnek teşkil etmesi açısından daha önce Türk kültüründe bulunmayan ancak son yıllarda bilinirliği ve uygulanırlığı artan Baby Shower  ritüelinin  irdelenmesi amaçlanmıştır. İstanbul’un 39 ilçesinde yapılan anket çalışması ile daha çok sosyal medya ve kitle iletişim araçlarıyla haberdar olunan Baby Shower’ın bir doğum ritüeli olarak önemli ölçüde bilindiği, uygulandığı ya da uygulanmak istenildiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The effective use of mass media, which is one of the important devices of globalization, and the developments in technology, combined with other elements of capitalism, cause of the formation of new cultural understandings in the world. Globalization with its dynamic and ideological characteristics; It homogenizes national cultres by eliminating borders in the cultural field as in many other fields. Culture moves away from its national elements and locality, changes and evolves into a new process. It is seen that Turkish birth rituals, which are performed to celebrate a happy beginning, have undergone some changes in the context of globalization and cultural fluidity. With this research, it is aimed to examine the Baby Shower ritual, which was not found in Turkish culture before, but whose awareness and application has increased in recent years, in terms of setting an example for the changes in question. With the survey conducted in 39 districts of Istanbul, it has been concluded that Baby Shower, which is mostly informed by social media and mass media, is known, applied or desired to be applied as a birth ritual.

Keywords