Çocuk Gelişimcilerinin Hata Yönetimi Kültürüne Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 234-251
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı,  Hata Yönetimi Kültürüne yönelik çocuk gelişimcilerinin görüşlerini değerlendirmektir. Olgu Bilim Desin kullanılarak,   Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan 36 çocuk gelişimci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Veri elde etmek için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.  Bu formdaki sorular literatür taraması ve çocuk gelişimcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanmıştır. Elde edilen görüşler bilgisayar aktarılmış ve numaralar verilmiştir. Böylece çocuk gelişimcilerinin görüşleri, içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, araştırmaya katılan çocuk gelişimcilerinin hataları yönetme hususunda yetkin oldukları, hataları paylaştıkları, sebep oldukları hatalara yönelik yöneticilerinden ve meslektaşlarından olumlu tepkiler aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çocuk gelişimcileri, herhangi bir hataya sebebiyet vermeleri durumunda çoğunlukla bu hatayı çözmek için gerekli olan işlemleri yapacaklarını ifade etmiştir. Hatanın Çözümüne yönelik destek almak, Aynı hatanın bir daha yaşanmaması gibi sebeplerle hatalarını paylaşacaklarını ifade etmişleridir. Görev yaptıkları kurumlarda, kurum yöneticilerinin ve diğer çocuk gelişimcilerinin doğrudan yardım ederek veya öneride bulunarak, kendilerine hataların çözümünde yardımcı olacaklarını ifade etmişlerdir. Hataların yönetilmesi hususunda, çocuk gelişimcilerine ve yöneticilerine uzmanlar tarafından eğitimler verilmesi,  kurumda herhangi bir hata yaşanması durumunda, yöneticilerin ve çalışanların destekleyici tavırlar sergilemesi, hataların olabileceği gerçeği ile hareket ederek görevlerin sürdürülmesi ve hataların çözümü noktasında kurumda takım ruhu oluşturulması, araştırma sonuçlarına göre önerilmiştir.

Keywords

Abstract

The general purpose of this research is to evaluate the views of child development professionals opinion on Error Management Culture. Using the convenience sampling technique, 36 child development professionals working in the different provinces of Turkey formed the sample of the research. Vignette technique was used to obtain data. With this technique, a semi-structured interview form was prepared. The questions in this form were prepared as a result of literature review and interviews with child development professionals. Obtained opinions were transferred to the virtual environment and numbers were given. Thus, the views of child development professionals were analyzed using content analysis. According to the results obtained from the research, when the results of the research are examined, it has been concluded that the child development professionals participating in the research are competent in managing mistakes, they share the mistakes, and they receive positive reactions from their managers and colleagues for the mistakes they cause. In addition, child development professionals stated that if they cause any mistake, they will mostly take the necessary actions to solve this mistake. They stated that they would share their mistakes for reasons such as getting support for the solution of the error and not experiencing the same mistake again. They stated that in the institutions where they work, the administrators of the institution and other child development professionals help them in solving the mistakes by directly helping or making suggestions. According to the results of the research, it has been suggested that the child developers and administrators should be trained by experts on the management of errors, the managers and employees should show supportive attitudes in case of any mistakes in the institution, and the team spirit should be formed in the institution at the point of maintaining the tasks and solving the mistakes by acting with the fact that mistakes may occur.

Keywords