Üniversite Öğrencilerinde Korona Virüse (Covid-19’a) İlişkin Duygu, Düşünce ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 372-387
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde korona virüse (covid-19’a) ilişkin duygu, düşünce ve davranışlarının değerlendirilmesidir. Araştırmaya toplam 335 gönüllü öğrenci katılım sağlamış olup, 195 erkek ve 140 kadından oluşmaktadır. Çok boyutlu korona virüs ölçeği kullanılmıştır. İstatistiksel işlemlerde t-test, tek yönü varyans analizi ve LSD testleri kullanılmıştır. Cinsiyet değişkenine, aktif spor yapma durumuna, okudukları bölüme, sınıf değişkenine ve sigara içme durumuna göre çok boyutlu korona virüs ölçek puanlarının karşılaştırılmasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Uyku durumuna göre çok boyutlu korona virüs ölçek puanlarının karşılaştırılmasında düşünceler alt boyutunda istatistiksel anlamlı farklılık bulunurken (p<0,05) diğer boyutlarda ve toplam ölçek puanlarında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Medyada korona virüs ile ilgili haberleri takip etme durumuna göre, duygu ve davranışlar, düşünceler, alınan önlemler alt boyutları ve toplam ölçek puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,001). Sonuç olarak üniversite öğrencilerinde cinsiyet, spor yapma durumu, okuduğu bölümü, sınıfı ve sigara içme durumu değişkenlerinde korona virüse ilişkin endişe düzeyinde önemli bir değişiklik yapmadığı belirlenmiştir. Katılımcıların uyku durumu, kendisinin ve ailesinin korona virüse yakalanma durumu son olarak da haberleri takip etme durumlarına göre anlamlı farklılık elde edilmiştir. Elde ettiğimiz veriler bundan sonra yapılacak olan benzer çalışmalara ışık tutabilir nitelikte olduğu düşünülmektedir. Bundan sonraki yapılacak olan çalışmalarda ek olarak kronik hastalık durumu, sigara içme durumu ve korona virüse yakalananların rastladığı semptom durumu gibi demografik nitelikleri taşıyan katılımcılarla çalışmalar yapmasını önerilebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate the emotions, thoughts and behaviors related to the corona virus (covid-19) in university students. A total of 335 volunteer students participated in the study, consisting of 195 men and 140 women. Multidimensional coronavirus scale was used. T-test, one-way analysis of variance and LSD tests were used in statistical operations. There was no significant difference in the comparison of multidimensional coronavirus scale scores according to gender variable, active sports status, department they studied, class variable and smoking status (p>0.05). In the comparison of multidimensional coronavirus scale scores according to sleep status, there was a statistically significant difference in the thoughts sub-dimension (p<0.05), while no significant difference was found in other dimensions and total scale scores (p>0.05). A significant difference was found between emotions and behaviors, thoughts, measures taken, and total scale scores according to the status of following the news about coronavirus in the media (p<0.001). As a result, it was determined that there was no significant change in the level of anxiety about the corona virus in the variables of gender, sports status, department, class and smoking status in university students. A significant difference was obtained according to the sleep status of the participants, they and their family's catching the corona virus, and finally their status of following the news. It is thought that the data we obtained can shed light on similar studies to be carried out in the future. In future studies, it may be recommended to conduct additional studies with participants who have demographic characteristics such as chronic disease status, smoking status and symptom status of those who have the corona virus.

Keywords