Üniversite Öğrencilerinde Korona Virüse (Covid-19’a) İlişkin Duygu, Düşünce ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2022-32
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-05 10:47:50.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 372-387
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde korona virüse (covid-19’a) ilişkin duygu, düşünce ve davranışlarının değerlendirilmesidir. Araştırmaya toplam 335 gönüllü öğrenci katılım sağlamış olup, 195 erkek ve 140 kadından oluşmaktadır. Çok boyutlu korona virüs ölçeği kullanılmıştır. İstatistiksel işlemlerde t-test, tek yönü varyans analizi ve LSD testleri kullanılmıştır. Cinsiyet değişkenine, aktif spor yapma durumuna, okudukları bölüme, sınıf değişkenine ve sigara içme durumuna göre çok boyutlu korona virüs ölçek puanlarının karşılaştırılmasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Uyku durumuna göre çok boyutlu korona virüs ölçek puanlarının karşılaştırılmasında düşünceler alt boyutunda istatistiksel anlamlı farklılık bulunurken (p<0,05) diğer boyutlarda ve toplam ölçek puanlarında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Medyada korona virüs ile ilgili haberleri takip etme durumuna göre, duygu ve davranışlar, düşünceler, alınan önlemler alt boyutları ve toplam ölçek puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,001). Sonuç olarak üniversite öğrencilerinde cinsiyet, spor yapma durumu, okuduğu bölümü, sınıfı ve sigara içme durumu değişkenlerinde korona virüse ilişkin endişe düzeyinde önemli bir değişiklik yapmadığı belirlenmiştir. Katılımcıların uyku durumu, kendisinin ve ailesinin korona virüse yakalanma durumu son olarak da haberleri takip etme durumlarına göre anlamlı farklılık elde edilmiştir. Elde ettiğimiz veriler bundan sonra yapılacak olan benzer çalışmalara ışık tutabilir nitelikte olduğu düşünülmektedir. Bundan sonraki yapılacak olan çalışmalarda ek olarak kronik hastalık durumu, sigara içme durumu ve korona virüse yakalananların rastladığı semptom durumu gibi demografik nitelikleri taşıyan katılımcılarla çalışmalar yapmasını önerilebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate the emotions, thoughts and behaviors related to the corona virus (covid-19) in university students. A total of 335 volunteer students participated in the study, consisting of 195 men and 140 women. Multidimensional coronavirus scale was used. T-test, one-way analysis of variance and LSD tests were used in statistical operations. There was no significant difference in the comparison of multidimensional coronavirus scale scores according to gender variable, active sports status, department they studied, class variable and smoking status (p>0.05). In the comparison of multidimensional coronavirus scale scores according to sleep status, there was a statistically significant difference in the thoughts sub-dimension (p<0.05), while no significant difference was found in other dimensions and total scale scores (p>0.05). A significant difference was found between emotions and behaviors, thoughts, measures taken, and total scale scores according to the status of following the news about coronavirus in the media (p<0.001). As a result, it was determined that there was no significant change in the level of anxiety about the corona virus in the variables of gender, sports status, department, class and smoking status in university students. A significant difference was obtained according to the sleep status of the participants, they and their family's catching the corona virus, and finally their status of following the news. It is thought that the data we obtained can shed light on similar studies to be carried out in the future. In future studies, it may be recommended to conduct additional studies with participants who have demographic characteristics such as chronic disease status, smoking status and symptom status of those who have the corona virus.

Keywords


 • Aksoy Y.,Aras L.,İmamoğlu O. ( 2022). Investigation of sports commitment, anxiety of contagion to corona virus and perceived stress in university athletes, Pakistan Journal of Medical & Health Sciences, 16(5), 569-574. DOI: https://doi.org/10.53350/pjmhs22165569

 • Altundağ, Y. (2021). Erken dönem covid-19 pandemisinde covid-19 korkusu ve psikolojik dayaniklilik. EKEV Akademi Dergisi, 85.

 • Arikan, G., Gökhan, İ., & Uğur, İ. (2021). Pandemi sürecinde beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrenci adaylarinin covid 19 korku düzeylerinin incelenmesi. ROL Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 50-59.

 • Aydin, A. F. (2020). Post-truth dönemde sosyal medyada dezenformasyon: Covid-19 (yeni koronavirüs) pandemi süreci. Asya Studies, 4(12), 76-90.

 • Bao, Y., Sun, Y., Meng, S., Shi, J., & Lu, L. (2020). 2019-nCoV epidemic: address mental health care to empower society. Lancet, 395(10224), e37-e38. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(20)30309-3

 • Batıgün, A. D., & Ertürk, İ. Ş. (2020). Çok boyutlu covid-19 ölçeği geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nesne. 8(18), 406-421. DOI: 10.7816/nesne-08-18-04

 • Bayrakci, M. (2007). Sosyal öğrenme kurami ve eği ti mde uygulanmasi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(14), 198-210.

 • Bitan, D. T., Grossman-Giron, A., Bloch, Y., Mayer, Y., Shiffman, N., & Mendlovic, S. (2020). Fear of COVID-19 scale: Psychometric characteristics, reliability and validity in the Israeli population. Psychiatry research, 289, 113100.

 • Bostanoğlu, S. (2022). Bati karadeniz bölgesindeki beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin covid-19 salgini sürecindeki covid-19’a ilişkin görüşleri ile motivasyon düzeylerinin incelenmesi. Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

 • Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Res, 287, 112934. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112934

 • Çelik, O. (2021). Fiziksel aktivite düzeyi ile covid-19 korkusu arasindaki ilişkinin incelenmesi. Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 17-25.

 • Çetin S., & İmamoğlu O. (2021). Investigation of stress levels according to the exercise behavior change stages of women, Progress in Nutrition, 23 (1),1-8.

 • Doğan, E. & İmamoğlu, O. (2020). Üniversite eğitimi alan öğrencilerin korona virüs salgını sürecinde sabır eğilimlerinin araştırılması, Turkish Studies, 15(4), 315-324. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44382

 • Doğan, E. & İmamoğlu, O. (2022). Spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerin bazı parametrelere göre ölüm kaygılarının araştırılması, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(128), s. 37-48. Doi Number: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.6191

 • Doshi, D., Karunakar, P., Sukhabogi, J. R., Prasanna, J. S., & Mahajan, S. V. (2021). Assessing coronavirus fear in Indian population using the fear of COVID-19 scale. International journal of mental health and addiction, 19(6), 2383-2391.

 • Duman, N. (2020). Üniversite öğrencilerinde COVID-19 korkusu ve belirsizliğe tahammülsüzlük. The Journal of Social Science, 4(8), 426-437.

 • Guo, Y. R., Cao, Q. D., Hong, Z. S., Tan, Y. Y., Chen, S. D., Jin, H. J., . Yan, Y. (2020). The origin, transmission and clinical therapies on coronavirus disease 2019 (COVID19) outbreak - an update on the status. Mil Med Res, 7(1), 11. https://doi.org/10.1186/s40779-020-00240-0

 • Güney G., İmamoğlu O. (2022). Investigation of the effect of some parameters affecting the sleep quality of sports-trained students, P J M H S, 16(3),432-436. DOI: https://doi.org/10.53350/pjmhs22163432

 • Hamouche S. (2020). COVID-19 and employees’ mental health: stressors, moderators and agenda for organizational actions [version 1; peer review: awaiting peer review] Emerald Open Research, 2:15 (https://doi.org/10.35241/emeraldopenres.13550.1)

 • Huang, Y., & Zhao, N. (2020). Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a web-based cross-sectional survey. Psychiatry Res, 288, 112954. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112954

 • İmamoğlu, O., Doğan, E. (2020). Korona virüs salgınının öfke düzeyleri üzerine etkisinin bazı parametrelere göre araştırılması. Turkish Studies, 15(4), 555-563. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4438

 • İmamoğlu, O., Doğan, E. (2022). Investigation of death perceptions according to some parameters of students reading at the faculty of sports sciences, The Journal of Academic Social Science,10 (129), 1-13. Doi Number: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.61917

 • Karabey, T., Mumcu, A., & Mehtap, A. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin koronavirüs kaygı düzeylerinin belirlenmesi. TOGÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 50-61.

 • Karaca, Y., Selçuk, M. H., & Kalaycı, M. (2021). Beden eğitimi öğretmenlerinin COVID- 19 fobilerinin incelenmesi. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 13(2), 292-301.

 • Lai, J., Ma, S., Wang, Y., Cai, Z., Hu, J., Wei, N., . . . Hu, S. (2020). Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019. JAMA Netw Open, 3(3), e203976. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.3976

 • Nehir, S., & TAVŞANLI, N. G. (2021). Covid-19 pandemisinin hemşire ve ebe öğrencilerin korku ve kontrol algısı üzerindeki etkisi. Medical Sciences, 16(2), 141-150.

 • Orhan, S., & Gümüş, M. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının bilgi, uygulama ve stres düzeylerinin incelenmesi. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 7(2), 70-77.

 • Öktem, T., Şipal, O., Kul, M., & Dilek, A. (2020). Olimpiyat oyunlarına katılmaya aday boksörlerin COVID-19 kaygı düzeylerinin incelenmesi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(62), 3620-3627.

 • Özdemir, D., & Arpacioğlu, S. (2020). Sosyal medya kullanımı, sağlık algısı ve sağlık arama davranışının koronavirüs korkusu üzerine etkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 12, 364-381.

 • Taspinar, B., Taspinar, F., Gulmez, H., & Kizilirmak, A. S. (2021). Fizyoterapistlerde COVID-19 Korkusu ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki. Forbes Journal of Medicine, 2(2).

 • Torales, J., O'Higgins, M., Castaldelli-Maia, J. M., & Ventriglio, A. (2020). The outbreak of COVID-19 coronavirus and its impact on global mental health. Int J Soc Psychiatry, 66(4), 317-320. https://doi.org/10.1177/0020764020915212

 • Türkmen, A. (2021). Banka personelinin Covid-19 korkusunun incelenmesi. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 3(2), 87-92.

 • Sekban G., İmamoğlu O. (2021). Life satisfaction and psychological well-being of university educated students during the COVID-19 pandemic, Apuntes Universitarios, 11(4),384-398. DOI:https://doi.org/10.17162/au.v11i4.819

 • Unlu C.,Aksu A., İmamoğlu O.,Erdoğdu M.,karacabey K. (2022). Examination of stress levels of women according to exercise behavior change stages and self-feeling status, Apuntes Universitarios, 12 (1),133-146. DOI: https://doi.org/10.17162/au.v12i2.1037

 • Yamak, B., & İmamoğlu O. (2019). The beck hopelessness level according to behavior change stages in University Ondokuz Mayis students. Turkish Studies Educational Sciences, 14(3),937-947, https://doi.org/10.29228/turkishstudies.22941

 • Yamaner, F., Çıplak E., & İmamoğlu O. (2020). Investigation of optimal performance emotional status in sports students. Turkish Studies, 15(2), 1515-1522.

 • Yazıcı, Y. ve İmamoğlu, O. (2021). Korona virüs salgını sürecinde yaşam kalitesi ve anksiyete durumlarının araştırılması, Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 146-155. https://besyodergi.bozok.edu.tr/upload/pdf/tam-metin-f27u.pdf

 • Yelken, M. U., Emamvirdi, R., Karacan, S., & Çolakoğlu, F. F. (2021). Wushu sporcularinin antrenman durumlari COVİD-19 korkusu ve pozitiflik düzeyleri: pandemi süreci örneği . Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 15 (2) , 260-271 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bsd/issue/64502/909116

 • Yilmaz, M. Ç., & Uysal, N. (2021). Klinisyen hemşirelerde COVID-19 korkusu ve mesleğe bağlılık düzeyinin belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 4(3), 316-325.

 • Wu, Z., & McGoogan, J. M. (2020). Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: Summary of a report of 72314 cases from the chinese center for disease control and prevention. JAMA Journal of the American Medical Association, 323(13), 1239-1242.

                                                                                                    
 • Article Statistics