Modernizm-Postmodernizm Ekseninde Küreselleşen Estetik

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 388-409
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

  1. yüzyılda Aydınlanma’yla başlayan, 20. yüzyılın başlarına kadar süren ve küreselleşme ekseninde gelişen modernizm; Batılı toplumların modernizm ve küreselleşme gerçeğini fırsata çevirerek tüm dünyayı kapsayacak kültürel yaşam ve değer yargılarını diğer uluslara yayma gayreti, II. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla sona erer. Soğuk savaş sonrası, özellikle 1960’lara gelindiğinde modernizmin çehresi değişir, bu değişim sanatsal yapılanmalarda da etkisini gösterir. Evrensel olduğunu iddia eden batılı modern sanatın, evrenselin merkezinde kendisinin olduğunu ve bu merkezin dışında kalan kültürlere ait sanatların bu evrensellik içinde yerlerinin olmadığını iddia etmesi üzerine sanatçılar; hiyerarşik modern sanat anlayışını sorgulamış, her kültürden insanın dahil olması gerektiğini savunmuşlardır. Böylece, günümüz sanatında küreselleşme olgusunun iç dinamikleriyle bütün kültürlere kucak açan melez, eklektik, postkolonyal ve çoğulcu demokratik bir yapılanma meydana gelmiştir. Araştırmanın içeriğini oluşturan modernizm-postmodernizm ekseninde küreselleşen estetik, küreselleşmenin iç dinamikleri bağlamında irdelenmiş, ortaya konan veriler geniş bir kaynakça üzerinden ele alınmıştır. Elde edilen bulgular örnek resimlerle açıklanmış, konunun genel bir değerlendirmesi sonuç bölümünde ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

Modernism, which started with the Enlightenment in the 18th century, lasted until the 1950s and developed on the axis of globalization; The effort of Western societies to spread the cultural life and value judgments that will cover the whole world to other nations by turning the reality of modernism and globalization into an opportunity, II. It ends with the outbreak of World War II. After the Cold War, especially when it comes to the 1960s, the face of modernism changes, and this change also shows its effect in artistic structures. After the western modern art, which claims to be universal, claims that it is at the center of the universal and that the arts of cultures outside this center have no place in this universality; They questioned the hierarchical understanding of modern art and argued that people from all cultures should be included. Thus, a hybrid, eclectic, postcolonial and pluralist democratic structure that embraces all cultures with the internal dynamics of the phenomenon of globalization in today's art has emerged. Aesthetics that has become globalized in the axis of modernism-postmodernism, which constitutes the content of the research, has been examined in the context of the internal dynamics of globalization, and the data presented are discussed through a wide bibliography. The findings were explained with sample pictures, and a general evaluation of the subject was presented in the conclusion section.

Keywords