Rûşen Ferit Kam’ın Karcığar Kemençe Taksiminin Analizi

Author :  

Year-Number: 2022-32
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-13 09:38:42.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 278-289
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 1. yüzyılın ilk yarısından itibaren Rûşen Ferit Kam, Türk Müziği kemençe icracılığında, taksim geleneğinin oluşmasında, kemençeye teknik ve tavır bakımından hakimiyetiyle kemençevîlere yol göstererek Türk Müziğine önemli katkılarda bulunmuştur. Rûşen Ferit Kam, yaşamı boyunca TRT kurumunda koro şefi ve kemençe icracısı olarak birçok programa katılmıştır. Bu araştırmada, Kam’ın radyo programında yapmış olduğu karcığar kemençe taksimi tahlîl edilmiştir. Bu çalışmada, Genel tarama modeli kullanılmış, Kam ile ilgili yazılı kaynaklara ulaşmak için literatür taraması yapılmış, taksim kayıtlarına ulaşmak için ise arşiv taraması yapılmıştır. Kam’ın karcığar makamında yapmış olduğu kemençe taksimi notaya alınarak taksimin teknik ve melodik analizi yapılmıştır. Teknik analiz ile Kam’ın kemençe icra üslûbunu ortaya çıkaran süsleme teknikleri, ifade unsurları analiz edilerek örneklerle açıklanmış, melodik analizle ise tartım yapıları ve kullanmış olduğu kişisel motifleri örneklerle ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışma ile Rûşen Ferit Kam’ın icra tavrı somutlaştırılarak nota üzerinde gösterilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda Kam’ın karcığar taksiminin icrasında, süsleme tekniklerini ve ifade unsurlarını ustaca kullandığı, kendine has tavrı olup Türk Müziği geleneğine bağlı bir icra tavrı gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Since the first half of the 20th century, Rûşen Ferit Kam has made important contributions to Turkish Music by guiding the kemencheist players in the Turkish Music kemenche performance, the formation of the taksim tradition, and his mastery of the kemenche in terms of technique and attitude. Rûşen Ferit Kam participated in many programs as a choir conductor and kemenche performer at TRT throughout his life. In this research, the karcığar kemenche taksim that Kam made in his radio show was analyzed. In this study, the General scanning model was used, a literature search was made to reach the written sources about Kam, and an archive search was made to reach the taksim records. The kemenche taksim that Kam made in karcığar maqam was notated and the technical and melodic analysis of the taksim was made. With technical analysis, the ornamentation techniques that reveal Kam's kemenche performance style are explained with examples by analyzing the elements of expression, and the weighing structures and personal motifs that he uses are revealed with examples by melodic analysis. With this study, Rûşen Ferit Kam's performance style has been embodied and tried to be shown on the note. In line with the findings, it was concluded that Kam used the decoration techniques and expression elements skillfully in the performance of the karcığar taksim, has a unique style, and exhibits a performance style depending on the Turkish Music tradition.

Keywords


 • Akdoğu, O. (1989). Taksim nedir nasıl yapılır. İzmir, İhlas A.Ş. İzmir Tesisleri.

 • Akdoğu, O. (1989). Taksim nedir nasıl yapılır. İzmir, İhlas A.Ş. İzmir Tesisleri.

 • Akdoğu, O. (1996). Türk Müziği’nde türler ve biçimler. İzmir, Ege Üniversitesi Basımevi. Gazimihal, M. R. (1961). Mûsiki sözlüğü. İstanbul, Milli Eğitim Basımevi.

 • Hacıev, P. (1999). Temel müzik teorisi. İstanbul, Pan Yayıncılık.

 • Oran, A. N. (2004). Keman metodu. İstanbul, Gökhan Matbaacılık ve Mücellithanesi.

 • Özalp, N. (1982). Türk sanat musikisinin yakın tarihçesi ve Ruşen Ferit Kam. Ankara, Yo-rum Matbaası.

 • Öztuna, Y. (1969), Türk mûsikîsi ansiklopedisi. İstanbul, Milli Eğitim Basımevi.Öztuna, Y. (1974). Türk mûsikîsi ansiklopedisi. İstanbul, Milli Eğitim Basımevi. Say, A. (2005). Müzik Sözlüğü. Ankara, Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

 • Torun, M. (1996). Ud metodu. İstanbul, Çağlar Yayınları.

 • Yavuzoğlu, N. (2010). Uygulamalı müzik teorisi. İstanbul, İnkılâp Kitabevi.

                                                                                                    
 • Article Statistics