Sosyal Devlet Anlayışından Vazgeçilebilir mi? Covid-19 Salgını Bağlamında Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2022-32
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-13 09:59:36.0
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 200-216
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal devlet temelde vatandaşlarına asgari geçim standartlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde sağlamayı amaçlayan, bunun için de sosyal ve ekonomik hayata müdahale etmekten kaçınmayan bir anlayışı ifade eder. Böylelikle sınıflar arası farklılıkları en aza indirerek başta gelir dağılımı olmak üzere sosyal adaleti tesis etmeye çalışmaktadır. Düşünsel temelleri çok eski tarihlere dayansa da kurumsal olarak 1800’lü yılların sonlarında ortaya çıkmaya başlayan sosyal devlet, ortaya çıktığı günden bu yana piyasayı önceleyen liberal anlayış ile bir çatışma içerisindedir. Bu çatışmadan kimi zaman haklı kimi zaman haksız duruma düşen sosyal devlet anlayışından tamamen vazgeçmek mümkün müdür? Sosyal devlet tartışmaları özellikle 2019 yılının sonlarında ortaya çıkan COVID-19 küresel salgını ile yeniden alevlenmiştir. Neoliberal anlayışın krizi olarak tanımlanabilecek bu salgın, sosyal devlet anlayışının yeniden uygulama alanı bulmasını sağlamıştır. Çalışmada bu fikri temel üzerinden sosyal devlet anlayışından tamamen vazgeçmenin mümkün olup olamayacağı incelenmiştir. Nitel bir araştırma özelliği taşıyan bu çalışmada sosyal devlet ile ilgili kavramsal çerçeve oluşturulmaya çalışılmış ve çalışmanın devamında dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının sosyal devlet anlayışını nasıl etkilediği vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

The social state basically means an understanding that aims to provide its citizens with minimum living standards in a manner worthy of human dignity, and therefore does not hesitate to interfere with social and economic life. Thus, it tries to establish social justice, especially income distribution, by minimizing the differences between classes. Although its intellectual foundations date back to ancient times, the social state, which started to emerge institutionally in the late 1800s, has been in conflict with the liberal understanding that has emphasized the market since the day it emerged. Is it possible to completely abandon the understanding of the social state, which is sometimes right and sometimes wrong in this conflict? Discussions on the welfare state have flared up again, especially with the COVID-19 pandemic that emerged at the end of 2019. This pandemic, which can be defined as the crisis of the neoliberal understanding, has enabled the social state understanding to find a field of application again. In this study, it has been examined whether it is possible to completely abandon the social state understanding based on this idea. In this study, which has a qualitative research feature, it was tried to establish a conceptual framework related to the social state and in the continuation of the study, it was emphasized how the COVID-19 pandemic, which affected the world, affected the understanding of the social state.

Keywords