Korno Sanatçıları Örneklemi Üzerinden Müzik Performans Kaygısına Genel Bir Bakış

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 70-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, her müzisyenin az ya da çok yaşadığı bir durum olan müzikal performans kaygısı sorununa korno çalgıları örneği üzerinden genel bir bakış oluşturmaktır. Bu amaç kapsamında müzik performans kaygısının belirtileri, birey üzerindeki etkileri, dış etkenler, içsel/bireysel etkenler ve başa çıkma yolları tartışılacaktır. Araştırma bulgularının hem gelecekteki çalışmalara kaynak olması hem de yeni araştırmalar için bir başlangıç ​​noktası olması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Devlet Senfoni Orkestraları, Devlet Opera ve Balesi Orkestraları ve yurt dışındaki orkestralarda aktif veya daha önce çalışmış 19 korno sanatçısı ile sınırlıdır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve bu görüşmelerden elde edilen veriler kelimesi kelimesine yazıya dökülmüştür. Daha sonra MAXQDA nitel araştırma yazılımı üzerinden betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleriyle yazılı metin üzerinde kodlama yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to create an overview of the problem of musical performance anxiety, which is a situation that every musician experiences more or less, through the sample of horn players. Within the scope of this purpose, the symptoms related to music performance anxiety, its effects on the individual, external factors, internal/individual factors and ways of coping will be discussed. The findings of the research are intended to be both a source for future studies and a starting point for new studies. The participants in the study group of the research are limited to 19 horn performers who have been active or previously worked in State Symphony Orchestras, State Opera and Ballet Orchestras and orchestras abroad. In line with the purpose of the research, semi-structured interviews were conducted with the participants, and the data obtained from these interviews were written down as verbatim. Afterwards, coding on the written text was done with descriptive analysis and content analysis methods over MAXQDA qualitative research software.

Keywords