“için” Edatının Tarihî Türk Lehçelerindeki Kullanımları

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 170-199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tek başlarına dilbilgisel anlamı olmayan, bunun yanı sıra, tümce içerisindeki diğer anlamlı ögeleri (kelime veya kelime grupları) desteklemek amacıyla onlarla birleşerek yeni söz öbeklerinin ortaya çıkışını sağlayan ve bu çerçevede anlam ilişkisi kuran yapılara edat denilmektedir. İçin edatı, aslında “sebep” anlamı vermekle birlikte anlamının genişlemesiyle kullanım alanı artmış bir edattır. Bu çalışmada için edatının anlam ilgilerinin tespiti noktasında daha önceki araştırmalardan yararlanılmıştır. Farklı araştırmalarda geçen işlevler bir araya getirilerek tahlil edilmiş -bir anlamda derlenmiş- olup, sekiz maddeden oluşan anlam ilgileri tablosu oluşturulmuştur. Söz konusu edatın sekiz işlevi ve bunlara bağlı yirmi farklı kullanımı tespit edilmiştir. Bu çalışmada içerisinde edat terimi için yapılan terimlere, edatlarla ilgili yapılmış tasniflere yer verilmiş daha sonra ise için edatının kökeni üzerine ileri sürülen görüşlere değinilmiştir. Çalışma, için edatının işlevlerini belirlemeye yönelik olup tarihî Türk lehçelerinde verilmiş olan şu eserler üzerinden yürütülmüştür. Köl Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk (Orhun Türkçesi); Altun Yaruk, Haustuanift, İyi ve Kötü Prens Öyküsü ve Irk Bitig (Eski Uygur Türkçesi); Kutadgu Bilig (Karahanlı Türkçesi); Mu'înü'l-Mürîd ve Ḳıṣaṣü'l-Enbiyā (Harezm Türkçesi); Gülistan Tercümesi ve Codex Cumanicus (Kıpçak Türkçesi); Sekkaki Divanı ve Şecere-i Terākime (Çağatay Türkçesi); Ahmed-i Dâ’i Divânı ve Dede Korkut Kitabı (Eski Anadolu Türkçesi).

Keywords

Abstract

Prepositions are structures that don’t have a grammatical meaning on their own, as well as provide the emergence of new phrases by combining with other meaningful elements (words or groups of words) in the sentence in order to support them and establish a semantic relationship. The preposition için, actually gives the meaning of “reason”, but its usage area has increased with the expansion of its meaning. In this study, previous studies were used to determine the usage areas of the preposition for. Different functions in different studies were brought together and compiled in an analyzed sense, and a table of semantic relations consisting of eight items was created. Eight functions of the aforementioned preposition and twenty different uses related to them have been identified. In our study, the terms made for the preposition and the classifications made about the prepositions are included, and then the views on the origin of the preposition "for" are mentioned in order to dominate the focus of our study. The study aims to find the functions of the preposition için and will be carried out through the following works given in historical Turkish dialects. Köl Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk (Orhun Turkish); Altun Yaruk, Haustuanift, The Story of the Good and the Bad Prince and Race Bitig (Old Uyghur Turkish); Kutadgu Bilig (Karakhanid Turkish); Mu'înü'l-Mürîd ve Ḳıṣaṣü'l-Enbiyā (Khorezm Turkish); Gulistan Translation and Co-dex Cumanicus (Kipchak Turkish); Sekkaki Divan, Secere-i Terākime (Chagatay Turkish); Ahmed-i Dâ'i Divan and the Book of Dede Korkut (Old Anatolian Turkish).

Keywords