Kafiye Tablosu Uygulamasının Ortaokul Öğrencilerinin Şiir Yazma Tutumlarına Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 427-450
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Duyguları ifade etmede en etkili araçlardan olan şiir çocukların gelişiminde her dönem etkili olmuştur. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığının Türkçe öğretim programlarının içerisinde yazma becerisinde şiir yazmaya yer verilir. Öğrenciler şiir okumaya karşı ilgili olsalar da şiir yazma konusunda genellikle aynı tutumu sergilememektedir. Araştırmanın amacı “Kafiye Tablosu Uygulaması” kullanılarak yazılan şiirlerin ortaokul öğrencilerinin şiir yazma tutumları üzerinde etkisini belirlemektir. Çalışmanın yöntemi yarı deneysel desendir. Araştırmada çalışma grubu için 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kütahya ilindeki bir ortaokulda eğitim gören 60 öğrenci belirlenmiştir. 8-E ve 8-C sınıfındaki öğrenciler kontrol grubunu, 8-A ve 8-D sınıfında okuyan öğrenciler deney grubunu, oluşturmaktadır. Şiir yazma tutum ölçeği ve şiir yazma dereceli puanlama anahtarı veri toplama araçları olarak geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Uygulama aşamasında deney grubundaki öğrencilerden “Kafiye Tablosu Uygulaması” ile şiir yazmaları istenmiştir. Kontrol grubundaki öğrencilerden ise Milli Eğitim Bakanlığının Türkçe Öğretim Programı’ndaki kazanımlar doğrultusunda şiir yazmaları istenmiştir. Yöntem olarak da Türkçe ders kitabındaki “Duyulardan Hareketle Şiir Yazma” kullanılmıştır. Veriler istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre deney grubundaki öğrencilerin “Kafiye Tablosu Uygulaması” kullanarak yazdıkları şiirlerle kontrol grubundaki öğrencilerin klasik yöntemlerle yazdıkları şiirler arasında deney grubundaki öğrencilerin lehine anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda “Kafiye Tablosu Uygulaması” ile yazılan şiirler il düzeyinde düzenlenen yarışmalarda birçok derece kazanmıştır.

Keywords

Abstract

The poem, one of the effective means of expressing feelings, is influential in the development of children. Thus, writing poetry is integrated in the curriculum in terms of writing skills. Although students read poems, they generally don’t have a positive attitude towards writing poetry. This study aims to find out the effect of writing poetry using Rhyme Table Application on secondary school students’ attitudes towards writing poetry. In this study, quasi experimental design was used. The sample of this study consists of 60 students studying in a secondary school in Kütahya in 2016-2017 Academic Year. While the students of 8-E and 8-C are the control group, the students of 8-A and 8-D are the experiment group. Writing poetry attitude scale and rubric were developed and used as data collection tools. During the procedure, the experiment group students were asked to write poetry by making use of Rhyme Table Application. On the other hand, the control group students were asked to write poems in line with the learning outcomes of Turkish Curriculum of the Ministry of Education. “Writing Poetry From The Point Of Senses” method in Turkish coursebook was used. Data gathered through this study were analysed using statistical programme. According to the findings of this study, there is a meaningful difference between the poems of the experiment group students who wrote poems using Rhyme Table Application and the poems of the control group students who wrote poems using classical methods, on behalf of the students in the experiment group.

Keywords