Türk Eğitim Sisteminde Sivil Toplum Etkisi: Tarih Vakfı Eğitim Projeleri Örneği

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 557-584
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de eğitim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren önemli bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın Türk eğitim sistemini etkileme yolları, gerçekleştirdiği faaliyetler ve Türk eğitim sistemine yönelik eleştiri ve çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Araştırmada bir nitel araştırma veri toplama yöntemi olan doküman analizi yöntemi ile betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma Tarih Vakfı’nın 2002-2015 yılları arasında gerçekleştirdiği dört araştırma projesinden oluşan bir örneklem üzerinde gerçekleştirilmiş, söz konusu proje rapor ve çıktıları başta olmak üzere Vakıf tarafından basılı veya dijital ortamda yayınlanan dokümanlardan temel materyaller olarak yararlanılmıştır. Tarih Vakfı araştırma faaliyetleri başta olmak üzere yürüttüğü yoğun faaliyetlerle resmi karar mekanizmalarını genel olarak Türk eğitim sistemine çok dilli çok kültürlü bir nitelik kazandırma yönünde etkilemeye çalışmaktadır. Örnekleme dâhil olan araştırma projelerinin incelenmesinden Vakfın bu amaçlara yönelik olarak eğitim sisteminde dönüşümü amaçlayan çok geniş bir yelpazede önerilerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu önerilerin önemli bir kısmı özellikle 2012-2014 yılları arasında karşılık bulmuş; tamamen veya kısmen uygulamaya geçirilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to reveal the ways in which the History Foundation, an important non-governmental organization operating in the field of education in Turkey at the national and international levels, affects the Turkish education system, its activities and criticism and solution proposals for the Turkish education system. In the study, descriptive analysis technique was used with document analysis method, which is a qualitative research data collection method. It was carried out on a sample of four research projects carried out by the research History Foundation between 2002 and 2015, and documents published in print or digital form by the foundation, especially reports and outputs of this project, were used as basic materials. The History Foundation tries to influence official decision-making mechanisms in the direction of providing a multilingual multicultural quality to the Turkish education system in general through its intensive activities, especially research activities. From the study of the research projects involved in sampling, it is understood that the foundation has made a very wide range of recommendations aimed at transformation in the education system for these purposes. A significant number of these proposals were reciprocated, especially between 2012 and 2014; they were fully or partially implemented.

Keywords