Yabancı Diller Bölümlerinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin TR Dizin Veri Tabanındaki Yayın Performanslarının Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-33
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-24 22:23:23.0
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 656-690
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin yabancı diller bölümlerinde görev yapan öğretim üyelerinin TR Dizin veri tabanındaki akademik yayın performanslarının; makale sayıları, bu makalelere yapılan atıf sayıları ve h-indeks ortalamaları gibi 3 (üç) farklı değişken açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Tarama modeline göre yapılandırılan bu betimsel araştırmanın derlemi Yükseköğretim Akademik Arama platformu aracılığıyla oluşturulmuştur. Yapılan tarama neticesinde platformda bilim alanını; yabancı dil eğitimi, dünya dilleri ve edebiyatları, eskiçağ dilleri ve edebiyatları, çeviribilim, dilbilim ve karşılaştırmalı edebiyat olarak belirlemiş 1762 öğretim üyesine ulaşılmıştır. Unvanları, bilim alanları, görev yaptıkları üniversiteler ve bölümlerine göre öğretim üyeleri öncelikle bir Excel dosyasında listelenmiş ve ardından TR Dizin veri tabanındaki “Yazar Arama” kısmından isim bazında tek tek aratılarak makale, atıf ve h-indeks sayıları derlenmiştir. Derleme neticesinde; 2420 makale, 4352 atıf ve 0,36 h-indeks ortalamasına ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular bölüm bazında incelendiğinde, yabancı diller eğitimi bölümlerinde görev yapan öğretim üyesi sayısının, dünya dilleri ve edebiyatları bölümlerinde görev yapan öğretim üyesi sayısına oranla daha az olmasına rağmen ortalama yayın, atıf ve h-indeks bazında en yüksek performansları bu bölümlerde görev yapan öğretim üyelerinin gerçekleştirdiği belirlenmiştir. Bilim alanlarıyla ilgili bulgulara bakıldığında ise yayınların sırasıyla; özellikle İngilizce, Almanca ve Fransızca gibi yabancı dillerin öğretmenlik programları ve aynı sırayla söz konusu dillerin dil ve edebiyat programlarında yoğunlaştığı görülmüştür. Makale ve atıf sayıları ile h-indeks ortalamalarının unvanlarla olan ilişkisine bakıldığında ise öğretim üyelerinin akademik unvanda yükseldikçe yayın sıklıklarının da arttığı gözlemlenmiştir. Söz konusu durum, öğretim üyelerinin unvanda yükselmek için belli sayıda makale yayımlama zorunluluğuyla bağdaştırılmıştır. Bu durum aynı zamanda her iki değişken arasında pozitif bir korelasyon olduğunu da ortaya koymaktadır. Çalışmanın sonunda araştırma verilerinden elde edilen bulgulardan hareketle öğretim üyelerinin TR Dizin ve benzeri ulusal ve uluslararası nitelikli bilimsel platformlardaki yayınlarının niceliği ve niteliğini arttırmak için neler yapılabileceği konusunda birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study intends to assess the publication performances of the faculty members in the foreign language departments of the universities in Turkey in the TR Index database by several variables such as the number of articles published, the number of citations to these articles, and their h-index average values. Drawing on a survey model, this descriptive research forms its corpus through the platform of Higher Education Academic Research. The search on this platform yields 1,762 faculty members within branches of "foreign language education", "world languages and literatures", "ancient languages and literatures", "translation", "linguistics" and "comparative literature." The names of these faculty members, whose titles, fields, universities, and departments where they work are listed on an Excel file, are searched one by one on the "author search" section on the TR Index database; the results are categorized by number of articles, citations and h-index values. After finishing the data collection process, it was found that the average h-index value was 0,36, the number of articles was 4,352 and the citation number was 2,420. Analysis of the findings by departments shows that despite being few in number compared to their colleagues in the departments of language and literature, the faculty members in the departments of foreign language education have a greater publication performance, which makes their ranking higher. Focusing on the results related to fields, the English, German and French language teaching departments and their literature departments had high performances in terms of published articles. Examining the relationship between the titles and published articles, citation numbers and h-index average values, it was observed that the frequency of publications increases as the academic titles of the faculty members get higher. This increase was reconciled with the requirement of publishing a certain number of papers to get a higher title. Thus, the correlation between these two variants was observed. At the end of the article, some suggestions were made about how to increase the quality and quantity of the articles which were published in the Turkish academic database and trustworthy local and international scientific platforms.

Keywords