Turizm Alanında Yayınlanmış İş Performansı Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 224-239
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm sektörü, teknolojinin bütün sektörlerde hızla geliştiği son dönemlerde, insan unsurunun değerini kaybetmediği ender sektörlerden biridir.  Turizm sektörüne otomasyon ne kadar dahil edilmeye çalışılsa da insan unsurunun değeri azalmamaktadır. Emek yoğun bir sektör olmasının yanı sıra dünyadaki bütün gelişmelerden anında etkilenen turizm sektörü kalifiye işgörenleriyle bu etkilenmeleri pozitife çevirme olanağına sahiptir. Sektöre dahil olan İşletmeler işgörenlerinin sağladığı faydayı çeşitli şekillerde ölçerek performansları hakkına bilgi sahibi olmaktadır. Performans işgörenlerin üstlendikleri sorumluluk sonucu elde ettiği başarı olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada Ulusal Tez Merkezi veri tabanında turizm alanında iş performansı konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik yöntemle analiz edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, veri toplama tekniği olarak içerik analizinden yararlanılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda iş performansı konulu 20 lisansüstü tezin bulunduğu, söz konusu tezlerin tamamında nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı, iş performansı konusuyla birlikte kültür, örgütsel bağlılık, atmosfer, liderlik gibi konuların çalışıldığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The tourism sector is one of the rare sectors where the human element has not lost its value in recent times, where technology has developed rapidly in all sectors. No matter how much automation is tried to be included in the tourism sector, the value of the human element does not decrease. In addition to being a labor-intensive sector, the tourism sector, which is immediately affected by all developments in the world, has the opportunity to turn these influences into positive with its qualified employees. Businesses included in the sector are informed about their performance by measuring the benefits provided by their employees in various ways. Performance is expressed as the success achieved by the employees as a result of their responsibilities. In this study, it is aimed to analyze postgraduate theses on business performance in the field of tourism by bibliometric method in the database of the National Thesis Center. In the study, qualitative research method was used and content analysis was used as a data collection technique. As a result of the examinations, it has been concluded that there are 20 postgraduate theses on job performance, quantitative research methods are used in all of these theses, and subjects such as culture, organizational commitment, atmosphere and leadership are studied together with the subject of job performance.

Keywords