Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Etkinlik Sorularının Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 349-360
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil eğitimi işlevsellik bakımından materyal, içerik, etkinlik uygulama başlıklarının bütününden oluşmaktadır. Öğretici ve öğrenci açısından bu başlıklar öğrenme, öğretme çıktısının doğrudan niteliğini etkilemektedir. Temel dil becerilerinin gelişimi ve kullanımı bu nitelikle doğrudan ilişkilidir. Etkinliklerde kullanılan soru tipleri ders materyalinin kullanışlılığını etkileyen bir diğer faktördür. Bu araştırmada da yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan Türkçeye Yolculuk B2 düzeyi ders kitabı nitel yöntem benimsenerek incelenmiştir. Öncelikle temel dil becerilerine bağlı olarak etkinlik sayıları, akabinde etkinliklerde kullanılan soru tipleri incelenmiş; temel dil becerilerine ait etkinliklerin ikincil olarak desteklediği beceri alanları tespit edilmiştir. Tüm bu veriler içerik analizi türlerinden tematik analizle kategorize edilmiştir. Elde edilen veri seti kapsamında materyalde okuma becerisi etkinliklerinin sıklık anlamında diğer beceri alanlarına göre baskın olduğu saptanmıştır. Etkinliklerde doğru/yanlış, eşleştirme, test tipi soruların yoğun olarak kullanıldığı dolayısıyla şans başarısının ölçme değerlendirme, dili işlevsel olarak kullanma açısından problemlere yol açabileceği belirtilmiştir. Ayrıca üst biliş ve analitik becerileri önceleyen soru tiplerinin sıklık açısından geri planda kaldığı saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Foreign language education consists of the whole of material, content, activity application titles in terms of functionality. In terms of teachers and students, these topics directly affect the quality of learning and teaching output. . The development and use of basic language skills is directly related to this quality. The question types used in the activities are another factor that affects the usefulness of the course material. In this study, the Türkçeye Yolculuk B2 level textbook, which is used in teaching Turkish as a foreign language, was examined by adopting the qualitative method. First of all, the number of activities depending on basic language skills, and then the question types used in the activities were examined; Skill areas that are supported by the activities of basic language skills have been identified. All these data have been categorized by thematic analysis, one of the content analysis types. Within the scope of the data set obtained, it was determined that the reading skill activities in the material were dominant compared to other skill areas in terms of frequency. It has been stated that true/false, matching, test type questions are used intensively in the activities, so chance success may cause problems in terms of measurement and evaluation and functional use of language. In addition, it was determined that the question types prioritizing metacognition and analytical skills remained in the background in terms of frequency.

Keywords