Sağlık Personellerinin Yapay Zekâ ile İlgili Düşüncelerinin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 52-69
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapay zekâ; günümüz teknolojisinin ürünü olarak bilgisayarlarla oluşturulan algoritmalar ile ilgili verilerle kodlanan etiketleri tanımlayarak çıkarımlar yapabilen sistemler geliştirmeye olanak sağlayan, çok disiplinli bir bilişim alanıdır. Sağlık bakımında; standartlarının yükseltilmesi yönünde yapay zekânın kullanımına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada yapay zekâ ve sağlık alanında kullanımı ile ilgili sağlık personellerinin görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya katılmaya gönüllü olan 68 sağlık personeli dahil edilmiştir. 24 sorudan oluşan ‘Yapay Zekâ ile İlgili Görüşlerin Belirlenmesi Veri Toplama Formu’’ online olarak yapılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi için SPSS 25.0 paket programı kullanılmış ve tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmede p<0.05 anlamlı kabul edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; sağlık personellerinin %94,1’inin yapay zekâ kavramını daha önce duyduğu gözlenmiştir. Fakat %32,4’ü yapay zekânın hayatımıza yer ediyor olmasından korkuttuğunu, %58,8’i sağlık alanında uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtirken, %95,6 sı okuduğu dönemlerde yapay zekâ ile ilgili eğitim almadığını belirtmiştir. %83’ü konferans/ eğitimlere katılmak istediğini, %86,8’i üniversite eğitimlerinde yapay zekâ ile ilgili dersler verilmesini ve %83,8’i sağlıkta yapay zekâ uygulamalarının ve araştırmalarının artmasını desteklediklerini belirtmiştir. Sağlık personelleri ile yaptığımız çalışmaya dayanarak; sağlık personellerinin bu konuda bilgi edinmek istediklerini, yapay zekâ araçlarının sağlık hizmeti sunumunda kullanılması için destekleyici olduklarını söyleyebiliriz. Fakat bilgilerinin yetersiz olduğunu ve hiç eğitim almadıklarını söylemek mümkündür. Özellikle üniversite veya master eğitimleri sırasında yapay zekâ ile ilgili dersler, konferanslar, bilişim ve inovasyon fuarları gibi öğretici etkinliklerin bütün üniversitelerin eğitim süreçlerine eklenmesinin bu yönde etkin bir girişim olacağını söyleyebiliriz. Sonuç olarak sağlık alanında yapay zekâ sistemlerinin kullanılabilmesi için daha fazla eğitim ve araştırmaların düzenlenmesi gereklidir.

Keywords

Abstract

Artificial intelligence; It is a multi-disciplinary information technology to identify those who are raised with the technology of the future with the identities coded by the education, and to produce the project with inferences. In the health heater; Use in the use of artificial intelligence to scale up standards. In this sense, it is something that should be considered that its use in the field of artificial intelligence and health should not be perceived by its personnel. 68 health personnel who volunteered to participate in the study were included. The 'Identification of Opinions on Artificial Intelligence Data Collection Form' consisting of 24 questions was made online. SPSS 25.0 package program was used for statistical analysis of the data and evaluated using descriptive statistics. P<0.05 was considered significant in the evaluation. According to the research results; It has been observed that 94.1% of healthcare professionals have heard of the concept of artificial intelligence before. However, 32.4% of them stated that they were afraid of artificial intelligence taking place in our lives, 58.8% of them stated that they did not know about its applications in the field of health, while 95.6% of them stated that they did not receive training on artificial intelligence during their education. 83% of them stated that they wanted to attend conferences/trainings, 86.8% of them supported the teaching of artificial intelligence courses in their university education, and 83.8% of them supported the increase of artificial intelligence applications and research in health. Based on our work with healthcare professionals; We can say that health personnel want to learn about this subject and that they are supportive for the use of artificial intelligence tools in health service delivery. However, it is possible to say that their knowledge is insufficient and they have not received any training. We can say that adding instructive activities such as artificial intelligence courses, conferences, informatics and innovation fairs, especially during university or master education, to the education processes of all universities will be an effective initiative in this direction. As a result, more training and research needs to be organized in order to use artificial intelligence systems in the field of health.

Keywords