ORTAÖĞRETİM GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ARAÇ GEREÇLERİN SAĞLANMASININ ÖĞRETMEN MOTİVASYONUNA ETKİSİ İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2019-19
Number of pages: 169-176
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, ortaöğretimokullarında okutulan görsel sanatlar dersinde öğrenciler tarafından getirilen ders araç gereçlerinin öğretmen motivasyonunaetkisi incelenmesiamaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Van ilinin İpekyolu ve Tuşba ilçesine bağlı ortaöğretim okullarında görev yapan, gönüllü 15 görsel sanatlar öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırmada görsel sanatlar dersine ders araç gereçlerinin öğrenciler tarafından sağlanmasının öğretmen motivasyonuyla ilişkisiyle ilgili öğretmen görüşleri alınmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin ders araç gereçlerini sağlaması öğretmen motivasyonuyla doğru bir orantı içerisinde olduğu görülmektedir. Görsel sanatlar dersi uygulamalı bir ders olduğundan derslerde uygulamalı çalışmalar yaptırmak için ders araç gereçlerine gereksinim duyulmaktadır. Ders araç gereçleri eksiksiz bir şekilde derste aktif konumda olan öğrencilerin öğretmen motivasyonuna olumlu bir etkisi olduğu bulgusuna ulaşıldığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to investigate the effects of the teaching materials brought by studentsto the visual arts class in secondary schools on teacher motivation.Among the qualitatitive research methods, semi-structured interview was used in the research. The study was carried out with 15 volunteered visual arts teachers who work in the secondaryschools of İpekyolu and Tuşba districts of Van. In the research, teachers' opinions about the relationship between teacher motivation and the provision of lesson tools to the visual arts class by students were taken. As a result of the research, it is seen that provision of the course materials by students is in a direct proportion with teacher motivation. Since the visual arts course is an applied lesson, it is necessary to use course tools in order to make practical studies during the courses. It is seen that the students who bring the course materials themselves are active in the class, and this has a positive effect on teacher motivation.

Keywords