TÜRK AİLELERİNDE YABANCI UYRUKLU GELİNLER: BÜKREŞ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2019-19
Number of pages: 6072
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm toplumlar, aileyi geçmişten günümüze kadar toplumun temel direği olarak kabul etmişlerdir. Birey açısından ilk çevre ve doğal özellikler taşıyan bir ortam olması dolayısıyla oldukça önemli kabul edilmiştir. Küreselleşme ile birlikte, dünyanın çok farklı kültürleri arasında gerçekleşen evliliklerin sayısında da artışlar olmuştur. Ulaşım ve haberleşme imkanlarının çoğalmasıyla, ülkeler arası göçlerle farklı kültür ve dinlerden kadın ve erkeklerin evlenmeleri giderek artmaktadır. Nitel bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada “durum çalışması” deseni dikkate alınmıştır. Bükreş’te yaşayan Romen kadınlarla evli 8 erkek katılımcının, aile hayatı ve evlilikle ilgili görüşlerinin incelenerek, ailelerinin sosyolojik portresini çizmek amaçlanmıştır. Maksatlı örnekleme yolu ile belirlenen çalışma grubuna veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile yorumlanmış ve NVivo 10 kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda katılımcıların, göç ettikleri ülke ile ilgili yorumları, uyum ve kültürel farklılıklara ilişkin algıları, aile ve evlilikleri ile ilgili düşünceleri ve farklı bir kültürde evlilik konusundaki algıları yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

From past to present all societies adopted very important the concept of family by means of the foundation of society and the natural habitat and the first environment of individuals.Old or new in whole society the source of family is based on a woman and man that join their lives with the bond of marriage. In a globalizing world, marriage is not only affected by the diversity of the country. the marriage takes place between different cultures in the world. The marriage of men and women from different cultures and religions is increasing by means of The proliferation of transportation and communication facilities and transnational migration. In this study, with examining eight male participants' views on family life and marriage who living in Bucharest and married Romanian women, intended to draw a sociological portrait of their families. The general demographic characteristics and views about marriage and family life of Turkish man were tried to be determined. Case study design which is one of the qualitative research methods was used. The purposive sampling technique was used in this study. As data collection tool, structured interview form was applied to working group. In analysis of study on the categorization process, computer-aided qualitative data analysis software NVivo 10 was used. For the purpose of the research, ideas about the most important factor in choosing spouses of participants, thoughts about importance of marriage, the most important problems they live with their spouses, acceptance of foreign brides in family, foreign brides' desires for learning Turkish culture were identified. The obtained data was interpreted by content analysis.

Keywords