Eski Harfli Türk Romanları Bibliyografyası

Author :  

Year-Number: 2023-34
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-15 20:04:12.0
Language : Türkçe
Konu : Klasik Türk Edebiyatı
Number of pages: 490-546
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz Türk edebiyatı araştırmacılarının önündeki en büyük engellerden biri eski harfli romanlar üzerine yapılmış kapsamlı bir bibliyografik çalışmanın bulunmamasıdır. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk aydınları tarafından kaleme alınan roman sayısı hakkında bugün net bir sayı verilemediği gibi bu alanda yapılan çalışmalarda birbirinden çok farklı rakamlar zikredilmektedir. Günümüzdeki kataloglar sınırlı sayıda kanonik romanı listelemekte, yüzlerce romanı göz ardı etmektedir. Bu çalışma ilk Türkçe gazetenin yayımlandığı 1831 yılından farklı bir alfabeye geçildiği 1 Kasım 1928 tarihine kadarki sürede eski harflerle telif edilen Türkçe romanların en kapsamlı bibliyografyasına yer vermektedir. Nitel araştırma yöntemi kullanılan çalışmada durum çalışması araştırma deseni/modeli tercih edilmiş, veri toplama tekniği olarak doküman analizinden yararlanılmıştır. Önce ilk gazete niteliğindeki Takvim-i Vekayi’nin yayımlandığı 1831 yılından 1928’e kadar Türk aydınlarınca kaleme alınan romanları kronolojik, dönemsel ve tematik olarak inceleyen bibliyografik çalışmalar tespit edilmiş ve bu çalışmalardan on tanesi esas alınarak dönem romanlarının tenkitli bibliyografik listesi çıkarılmıştır. Yeni hazırlanan liste üzerinden yıllara ve müelliflere göre romanların dağılımını gösteren grafikler hazırlanmış ve çeşitli analizler yapılmıştır. Araştırma sonucunda 43’ü kadın olmak üzere 478 Türk romancısı tarafından 1760 roman yazıldığı tespit edilmiştir. Eski harflerle kaleme alınan romanlardan 7’si manzum, 38 tanesi de çift yazarlıdır.

Keywords

Abstract

One of the biggest obstacles in front of today’s Turkish literary researchers is the lack of a comprehensive bibliographic study on novels with Arabic letters. Today, a clear number cannot be given about the number of Turkish novels written by Turkish intellectuals from the Tanzimat period to the Republic, and very different numbers are mentioned in the academic studies conducted in this field. Catalogs published to date generally list a limited number of canonical novels and ignore hundreds of others. This study includes the most comprehensive bibliography of Turkish novels that were written by Turkish authors from the publication of the first newspaper in 1831 until 1928 when new letters were accepted. The case study research design/model was preferred in the article and the qualitative research method was used. Document analysis was used as the primary technique of data collection. First, bibliographical studies examining the novels written by Turkish intellectuals chronologically, periodically, and thematically from 1831, when the first newspaper Takvim-i Vekayi was published, to 1928 were identified and a criticized bibliographical list of novels of the period was prepared based on ten of these studies. Graphics showing the distribution of novels through the years and authors were prepared on the newly prepared list, and various analyses were made based on these graphics. At the end of the research, it was determined that 1760 novels were written by 478 Turkish intellectuals. Forty-three of these authors are women. Among the novels written in the old (Arabic) script, 7 are in verse and 38 of them were written by two authors.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics