Türk Mitolojisinde Yer Alan Unsur ve Sembollerin Murat Aydın’ın Eserlerinde Çözümlenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-35
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-29 12:54:58.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 486-505
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde bütün toplumların ortak noktasını oluşturan sanat, geçmişten geleceğe yön veren önemli unsurların başında gelmektedir. Hemen hemen bütün kültürlerde mağara duvarlarından başlayarak günümüze kadar ulaşan çizim ve resimler, birçok sanatsal özellikleri de bünyesinde barındırmıştır. Geçmişteki toplumlar, günlük yaşantıları ile inançlarını duvarlara yansıtırlarken belki de kendilerinden bir ipucu olsun diye yaptıkları bu resimlerle, biz insanlarla bir iletişim kurmak istemişlerdir. Bunların içinde geçmişin izlerini taşıyan ve insanları etkiyen ipuçlarından birisi de inançlarla ortaya çıkan “mitlerdir”. İnsanlık her çağda kendisinden üstün bir Tanrısal güce inanma ihtiyaç duymuştur. Bu anlamda Mitoloji, bir ulus ya da bir topluluğun kendi dünyaları içerisinde anlam kazanmış olan doğum ve ölüm arasındaki tüm yaşamlarını anlattıkları hikâyelerin bir bütünüdür. Mitolojilerin genel olarak ortak bir kökeni olsa da her toplumda kendine özgü yorumları ve farklılaşmış anlamları bulunmaktadır. Bu bağlamda Türk mitolojisi de mitlerle kendi inanç sistemini oluşturmuştur. Günümüz toplumu, geçmiş kaynaklarımızdan ve kültürümüzden bilinçli ya da bilinçsiz olarak etkilenmektedir. Bu makalenin temel amacının içerisinde de bu gereklilik yatmaktadır. Türk resim sanatçılarımızdan olan Murat Aydın’ın sanat eserlerinden yola çıkarak Türk mitolojisi bağlamında çözümlemeler yapılmıştır. Sanatçıların, geçmişten ve gelecekten esinlendiği düşünülürse eserlerindeki mitolojik unsurların tesadüfi olmadığı kanaatine varılması mümkün olarak değerlendirilmiştir. Yapıtların temasına uygun kullanılan semboller, bilinçli ya da bilinçsiz kullanılmış olsalar dahi çağrıştırdığı yaklaşımlar ortak payda da buluşmalarına zemin hazırlamıştır.

Keywords

Abstract

Art, constituting the common point of all societies today, is one of the important elements that guide from the past to future. In almost all cultures, drawings and paintings that have reached from cave walls to the present day, have also embodied many artistic features. While societies in the past reflected their daily lives and beliefs on the walls, perhaps they wanted to establish a communication with us people with these pictures they made to get a clue from themselves. Among them, one of the clues that carry the traces of the past and affect people are the “myths” that arise by being triggered via beliefs. Mankind has needed to believe in a Divine power superior to itself in every age. In this sense Mythology, which had acquired the meaning of a community or a nation in their own world between birth and death is a collection of all the lives that tell stories. Although mythologies have a common origin in general, they have their own interpretations and differentiated meanings in each society. In this context, Turkish Mythology has also formed its own belief system with myths. Today, as part of this society, we are influenced consciously or unconsciously by both variables by being influenced by our past resources and the values offered to us by our culture, establishing a connection between the past and the future. This requirement also lies within the main purpose of this article. Based on the artworks of Murat Aydın, one of our Turkish painters, analyses have been made in the context of Turkish mythology. It has been tried to examine from which frame the artist interprets his art while looking at the present in the context of the past and the future.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics