Son On Yılda Örgütsel Adalet ile İlgili Yayınlanan Makalelerin Analizi

Author :  

Year-Number: 2023-34
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-15 20:15:37.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 371-395
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerler olan okullar,  örgütsel davranışların görüldüğü kurumlardır. Son yıllarda örgütsel davranışlar okullarda da araştırma konusu olmuş, eğitimciler tarafından eğitim-öğretim ortamlarına aktarılmıştır. Bu davranışlara örnek olarak gösterilecek kavramlardan biri de örgütsel adalet kavramıdır. Bu çalışma, son on yıl içerisinde Dergipark’ta yayınlanan örgütsel adalet konulu makaleleri içerik olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma deseni 2013-2021 yılları arasında Dergipark’ta yayınlanan makalelerin içerik analizi olup 22 makale analize dâhil edilmiştir. Çalışmaların analizinde Örgütsel Adaletin, Örgüt, Liderlik, İş tatmini, Personel algıları ve farklı değişkenlerle olan ilişkileri üzerine son 10 yılda yayınlanmış makaleler dikkate alınmıştır. İçerik analizinde, örgütsel adalet, Örgüt, İş tatmini, Personel ve Liderlik anahtar sözcükleri kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Dergipark’ta son on yılda yayınlanan makaleler oluştururken, örneklem büyüklüğü taramada çıkan 232 makaleden Örgütsel Adalet konulu eğitim ve bilim alanındaki yayınlar oluşturmaktadır. Çalışmalarda nicel yöntemlere daha çok yer verildiği görülmüş olup araştırmaların nitel yöntemler üzerine daha çok yoğunlaşması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Schools, where educational activities are carried out, are institutions where organizational behaviors are observed. In recent years, organizational behaviors have also been the subject of research in schools and have been transferred to educational environments by educators. One of the concepts to be shown as an example of these behaviors is the concept of organizational justice. This study aims to analyze the articles on organizational justice published in Dergipark in the last ten years. The study design was the content analysis of the articles published in Dergipark between 2013-2021, and 22 articles were included in the analysis. In the analysis of the studies, the articles published in the last 10 years on Organizational Justice, Organization, Leadership, Job Satisfaction, Personnel Perceptions and its relations with different variables were taken into consideration. In the content analysis, the keywords of organizational justice, Organization, Job satisfaction, Personal and Leadership were used. While the universe of the study consists of the articles published in Dergipark in the last ten years, the sample size consists of the publications in the field of Education and Science on Organizational Justice from the 232 articles that came out in the scan. It has been seen that quantitative methods are given more place in the studies, and it is recommended that the research focus more on qualitative methods.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics