Okulöncesi Eğitimde Kullanılan Müzik Kitaplarında Motor Beceriler ile İlgili Çocuk Şarkılarının İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-35
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-13 19:38:44.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 148-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada okulöncesi eğitim programında yer alan motor gelişim kazanımlarının gerçekleştirilmesinde müziksel etkinlikler sırasında kullanılan çocuk şarkılarının derlenmesi ve müziksel öğeler bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Şarkılar derlenirken incelenecek kitapların belirlenmesinde kitapların isim ya da içeriklerinde “okulöncesi müzik eğitimi”, “erken çocukluk müzik eğitimi” başlıklarının yer alması ve 3-6 yaş grubunu kapsadığını belirten kitaplar olması kriteri konulmuştur. Bu kriterler doğrultusunda seçilen kitaplar içerisinden motor gelişim ile ilgili kazanımların gerçekleştirilmesine yönelik şarkı sözleri içeren şarkılar seçilmiştir. Belirlenen şarkılar betimsel olarak analiz edilerek şarkının bestecisi, şarkının yer aldığı kitap, ses alanı, ses aralığı, tonalitesi veya makamı ve ölçü sayılarının yer aldığı bir tabloda sunulmuş; şarkıların ses alanı, ses aralığı, tonalite veya makamı ve ölçü sayılarına göre yüzdelik dağılımları grafiklerle gösterilmiştir. Araştırma sonucunda okulöncesi eğitim programının motor becerilere ilişkin kazanımlarını gerçekleştirmek üzere kullanılan yirmi beş çocuk şarkısı bulunduğu; şarkıların %28’inin do1-la1 ses alanında yer aldığı, bu ses alanını %12’lik oran ile re1-la1, fa1-la1 ve do1-do2 ses alanları izlediği; şarkıların %36’sının 6’lı ses aralığında olduğu, bunu %20’lik oranla 5’li ve %16’lık oranla 8’li ses aralığında bestelenmiş veya uyarlanmış çocuk şarkılarının oluşturduğu; şarkıların %28’inin do majör, %24’ünün fa majör tonalitelerinde, %16’sının re hüseyni makamında olduğu; şarkıların %48’inin iki dörtlük, %40’ının dört dörtlük, %8’inin üç dörtlük, %4’ünün ise altı sekizlik ölçü değerine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to compile children's songs that can be used during musical activities in the acquiring of motor development gains in the preschool education program and to examine them in terms of musical elements. In determining the books to be examined while the songs were being compiled, the criteria were set to include the titles of "preschool music education", "early childhood music education" in the titles or contents of the books, and that they should be books indicating that they cover the 3-6 age group. Among the books selected in line with these criteria, songs with lyrics were selected for the achievement of motor development acquisitions. The selected songs were analyzed descriptively and presented in a table including the composer of the song, the book in which the song is included, the vocal range of the song, the tonality or mode of the song and the number of measures of the song; the percentage distributions of the songs according to the pitch, tonality or mode and the number of measures are shown with graphics. As a result of the research, there are twenty-five children's songs that can be used to the motor skills acquisitions of the preschool education program; 28% of the songs are in the do1-la1 sound field, followed by re1-la1, fa1-la1 and do1-do2 sound fields with a rate of 12%; 36% of the songs were in the 6th pitch, 20% of them were children's songs composed or adapted in the 5th and 16% in the 8th voice; 28% of the songs are in C major, 24% in F major, 16% in re Hüseynimakam; it was concluded that 48% of the songs had two quarter-notes, 40% had four quater-notes, 8% had three quarter-notes, and 4% had six eight.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics